Остали послови одељења

– издавање сагласности за укњижбу власништва на становима који су откупљени од општине Земун,

– издавање уверења о решеним имовинско правним односима за непокретности које су биле предмет поступка пред овим Одељењем и осталим подацима из евиденције Одељења,

– издавање оверених преписа аката Одељења.

Сви захтеви за решавање о појединачним правима и обавезама, поднети до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник Р.Србије», бр. 72/09») који је ступио на снагу 11. септембра 2009. године, наставиће се по прописима који су важили до дана ступања на снагу наведеног закона.