Одељење за имовинско-правне, стамбене и послове комуналне инспекције и извршења

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

МАРКО ИВАНОВИЋ

III спрат, канцеларија бр. 98,99

телефон број: 011/3778-503

 

 

I  Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

 
Одсек за имовинско-правне послове врши послове који се односе на: евиденцију, заштиту, управљање и коришћење непокретности у јавној својини на којима право коришћења има општина Земун и упис тог права у јавним књигама; коришћење средстава у јавној својини и старање о њиховом очувању у складу са законом; геодетске послове за потребе органа Општине; идентификацију парцела, израду геодетских ситуација, предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.
Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: управно-правне послове у вези са експропријацијом, административним преносом, престанком права коришћења, комасацијом, повраћајем земљишта и национализацијом непокретности.

 

III спрат, канцеларија бр. 97 и 111

телефон број: 011 /3778-504, 3778-511, 3778-512, 3778-516

 

 

II  Одсек за имовинско-правне и стамбене послове 011/3778-506, 3778-507

 

Одсек за стамбене послове обавља стручне послове у вези са откупом станова на којима је општина Земун била носилац права располагања (анексе уговора о откупу станова, уверења о откупљеним становима); административно-техничке послове у поступцима по захтевима за исељења бесправно усељених лица поднетих у складу са Законом као и послове регистрације Стамбених заједница актима.

 

III спрат, канцеларија бр. 87 и 91

формирање стамбених заједница телефон број: 011/3778-506, 3778-507

послове по вршеним откупима станова и исељења бесправно усељених лица

телефон број: 011/3778-506

 

 

III  Одсек Комуналне инспекције

 

Одсек Комуналне инспекције врше послове који се односе на надзор у комуналној области у складу са прописима и општим актима Скупштине Града и Скупштине општине Земун, спровођење управног поступка и поступка извршења решења из ове области, одржавање комуналног реда на подручју Општине и спровођење прописа којима се уређује комунални ред, предлаже акта из делокруга рада Одељења који доносе органи општине и обавља друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима. Комунална инспекција врши надзор над применом прописа који се односе на обављање комуналних делатности и одржавање комуналног реда и обавља друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

 

Одсек Комуналне инспекцијe – III спрат, канцеларија 89

Тел. 011/3778-579, 3778-570, 3778-581, 3778-411

ПРИЈЕМ СТРАНАКА:  сваког радног дана 7.30-10.00 и 14.30-15.30 часова

 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

IV  Одсек за упрвно-правне послове инспекције и извршења

 

У оквиру одсека врше се припремне радње пре доношења решења за потребе комуналне инспекције, израђују се управни акти-решења и решења о извршењу, сачињавају се одговори на дописе и поднеске других органа (интерно и екстерно), предузимају се радње у циљу спровођења административног извршења решења управних аката донетих од стране комуналне инспекције и других организационих јединица у оквиру Управе ГО Земун, израђује се и прати план и програм извршења решења.

 

 

Одсек за упрвно-правне послове инспекције и извршења –

III спрат, канцеларије 88 и 92;

Контакт телефон: 011/3778-477, 3778-437, 3778-499 и 3162-881