Одељење за финансије и локални економски развој

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
БРАНКИЦА ДУРКОВИЋ

 

 

II спрат, канцеларија бр. 70
тел: 3778-416

 

  • Одсек за буџет
  • Група за буџет
  • Одсек за послове трезора
  • Одсек за локални и економски развој

 

 

Одељење за финансије и локални економски развој врши послове који се односе на:  планирање, припрему и израду нацрта одлуке о буџету општине,  одлуке о измени и допуни одлуке о буџету (ребаланс), одлуке о привременом финансирању и завршном рачуну; припремање и достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета; старање о поштовању календара буџета локалне власти; анализирање предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са упутством; припрему и израду предлога финансијског плана директних корисника; расподелу средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација; обавештавање буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама; припремање и утврђивање тромесечних квота; разматрање захтева за измену квоте; предлагање одлуке о привременој обустави извршења буџета буџетским корисницима; разматрање захтева за преузимање обавеза; израду предлога решења о одоборавању преусмеравања апропријација; припремање предлога решења о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве; одобравање преузетих обавеза и њихово  извршење; вршење мониторинга и евалуације финансијских планова по програмској методологији; праћење буџетских прихода и примања по уплатним рачунима јавних прихода и праћење буџетских расхода и издатака за директне и индиректне кориснике буџетских средстава; управљање готовинским средствима; контролу расхода буџета; управљање ликвидношћу;  буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора; управљање дугом и финансијском имовином; пласирање слободних средстава; праћење кретања масе зарада запослених у Управи и изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине, и достављање извештаја надлежним органима; финансијско-рачуноводствене послове; формирање књиговодствених исправа; формирање документације о исплати и обустави законских и других обавеза; контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; обављање финансијских послова; обављање послова обрачуна плата запослених; обављање послова благајне и ликвидатуре; управљање готовином; вођење пословних књига и других евиденција о корисницима; усаглашавање потраживања и обавеза; статистичко-евиденционе послове; израду периодичних обрачуна, завршног рачуна и свих врста финансијских извештаја у складу са законским и подзаконским актима;  консолидацију рачуна и подрачуна директног и индиректних корисника; вођење евиденције имовине и средстава;  примање, завођење и контрола захтева за плаћање и трансфер средстава и захтева за плате; припрему и комплетирање документације за извршење финансијског плана;  припремање и извршавање  плаћања; припрему дела документације за отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна средства,  подрачуна динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних наменских динарских рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лица и других субјеката који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређивање начина коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; вршење интерних контролних поступака; обављање припремних радњи и других послова за спровођење прописа којима се уређује област финансирања Општине.

Одељење за финансије и локални економски развој обавља  послове који се односе на доношење стратегије од локалног значаја у складу са актима Града; доношење програма и спровођење пројеката развоја градске општине и старање  о унапређивању општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима града; успостављање система праћења и оцењивања успеха и ефикасности донетих стратешких докумената; формирање и одржавање базе података о економском амбијенту Општине од интереса за економски развој; праћење стања и предузимање мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју градске општине Земун, прикупљање и систематизовање података о квалитету и квантитету промена у животној средини ради вођења локалног регистра извора загађивања животне средине, доношење и спровођење акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, у складу са актима града; старање о развоју угоститељства, занатства и трговине на свом подручју;одређивање, односно одобравање продајног места за обављање трговине на мало ван продајног објекта, време и начин те трговине, у сарадњи са Одељењем за грађевинске, комуналне и  послове инвестиција; одређивање времена, начина и места за обављање трговине на мало са покретних средстава или опреме и издавање одобрења за обављање трговине на тим местима; праћење рада туристичке организације основане за промоцију туризма на свом подручју; спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју градске општине Земун  утврђених актима Града, образовање пољочуварске службе на подручју Општине и суфинансирање противградне заштите; предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине; обавља одређене послове приватног предузетништва и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.

 

 

Одсек за локални економски развој