Одсек за привреду

На пословима одрживог развоја за привреду по захтевима странака врши се:
 
Издавање Уверења за сушу за 2003. годину, за која су потребна следећа документа:
– образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 80. II спрат)
-фотокопија личне карте подносиоца захтева
-доказ о пореском задужењу
Образац захтева за сушу
 
На усмени захтев странака врши се и:
-дистрибуција образаца за регистрацију пољопривредног газдинства
-дистрибуција захтева, образаца и правилника за све видове подстицаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
-дистрибуција захтева, образаца и правилника за подстицаје Града Београда
-дистрибуција захтева и образаца за пречи закуп државног пољопривредног земљишта за сточаре
Саопштења пољопривредним произвођачима
 
На пословима заштите животне средине по захтевима странака врши се:
-предузимање мера на заштити животне средине
-информисање локалне заједнице о третману свих врста отпада
-организовање јавних расправа везаних за процену утицаја на животну средину
-предузимање мера за уређење јавних зелених површина и урбаних џепова
-информисање локалне заједнице о значају заштите природних добара
 
На пословима локалног-економског развоја по захтевима странака врши се:
 
Издавање Уверења о обављању делатности, за која су потребна следећа документа:
 
-образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 81, IIспрат)
-фотокопија личне карте подносиоца захтева
Образац захтева о обављању делатности
 
Издавање преписа Решења о обављању делатности, за која су потребна следећа документа:
-образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 81, II спрат)
-фотокопија личне карте подносиоца захтева
-Решење о обављању делатности (уколико постоји)
Образац захтева за препис решења