Одсек за друштвене делатности

Послови који се обављају у Одсеку за друштвене делатности по захтевима странака су:

 

Издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства

 

За оверу уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства (образац бр. 4) за кредите, стипендије, домове, умањење школарине, потребна је следећа документација:

 

1. Оверена изјава два сведока о саставу породичног домаћинства (броју чланова домаћинства и њиховим занимањима – образац бр. 3)
2. Потврда о оствареним приходима свих чланова домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године:

 

 • уверење о оствареној нето заради (за период 01.01 – 30.06. текуће године)
 • за кориснике пензије уверење од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (за период 01.01 – 30.06. текуће године)
 • уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике (01.01 – 30.06. текуће године)
 • за незапосленог члана домаћинства уверење издато од Националне службе за запошлавање (за период 01.01 – 30.06. текуће године) или оверена изјава два сведока за незапосленог члана домаћинства да је био незапослен у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године. У случају да је незапослено лице корисник новчане надокнаде потребан је доказ да ли му је иста исплаћена у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године. Не достављати уверења ПИО као доказ о незапослености члана породице.
 • за чланове домаћинства који се налазе на редовном школовању, редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл. потребни су докази о томе издати од стране надлежних органа.
 • доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена лична изјава од стране два сведока о томе (за период 01.01 – 30.06. текуће године.).

 

3. Уверење о имовном стању (приход остварен од имовине, капитала, ауторских права и др. који се опорезује) за све пунолетне чланове пор. домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Пореске управе

 

Н А П О М Е Н А:

 

 • Уколико је родитељ преминуо потребан је извод из Матичне књиге умрлих, као и доказ о износу примљеним на име породичне пензије (за период 01.01– 30.06. текуће године) од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (односно доказ – потврда РФПИО да на име пок. родитеља породица не остварује право на породичну пензију),
 • Уколико су родитељи разведени потребна је пресуда, као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета (или оверена изјава два сведока о висини месечног доприноса на име издржавања детета односно оверена изјава два сведока да други родитељ не плаћа месечни допринос на име издржавања детета) – (за период 01.01 – 30.06. текуће године).

 

Захтев за препис решења о категоризацији

 

Захтев се узима у Одсеку за дрштвене делатности, а садржи следеће податке:

 

 • име и презиме,
 • датум рођења,
 • адреса у тренутку подношења захтева,
 • адреса у време категоризације,
 • назив школе и година уписа,
 • година када је донето Решење

 

Ексхумација и пренос посмртних остатака

 

Захтев се узима у Одсеку за друштвене делатности,  потребно је приложити  следећа документа:

 

1. Захтев за ексхумацију и пренос посмртних остатака

2. Извод из МК умрлих за сахрањено лице

3. Потврду Управе гробља о месту на коме је покојник сахрањен

4. Потврду Управе гробља о слободном гробном месту где ће се ексхумирани покопати

5. Изводи из матичних књига за наследнике:

  – за супружника умрлог лица извод из МК венчаних

  – за децу и остале законске сроднике извод из МК рођених

6. Правоснажно решење о наслеђивању покојника који се ексхумира

7. Сагласност свих законских наследника покојника да се може извршити ексхумација и покоп посмртних остатака оверену код јавног бележника

8. Фотокопије личних карата за подносиоца захтева, сроднике-законске наследнике

9. За гробно место из кога се врши ексхумација: сагласност власника-носиоца располагања гробног места у коме је покојник сахрањен, да се може извршити ексхумација-ископ посмртних остатака, оверена код јавног бележника

10. За гробно место покопа ексхумираног: сагласност власника-носиоца располагања гробног места да се ексхумирани може у њему покопати, код јавног бележника

 

Напомена: Горе наведена документа морају бити приложена у оригиналу или као оверене фотокопије

 

 

Oбезбеђење / рефундацијa трошкова сахрањивања умрлог лица

 

Потребна документа за обезбеђење/рефундацију сахрањивања умрлог лица:

 

1. захтев (узима се у Одсеку за друштвене делатности), а садржи следеће податке:

 

 • име и презиме/назив правног лица
 • ЈМБГ грађана/матични број правног лица
 • улица и број
 • контакт телефон
 • e-mail

 

2. Доказ о пребивалишту умрлог лица на територији Градске општине Земун (фотокопија личне карте)
3. Извод из матичне књиге умрлих
4. Решење – Потврда Центра за социјални рад – Одељење Земун да је умрли или члан уже породице корисник неког од права Центра за социјални рад
5. Извештај Центра за социјални рад – Одељење Земун, за лица која су била у домском или породичном смештају, а чије је трошкове смештаја сносио буџет Републике Србије
6. Оригинал рачуни на име подносиоца захтева о трошковима сахране
7. Оригинални рачун и извештај предузећа које је извршило сахрану, само за најнужније трошкове сахране, без испраћаја
8. Оверена изјава лица која су била дужна да га издржавају, односно да се о њему старају или су преузела обавезу да обезбеде сахрањивање умрлог лица, односно да не остварују приходе и немају покретну и непокретну имовину из које би се трошкови сахране могли намирити