Послови борачко инвалидске заштите

Послови борачко инвалидске заштите који се обављају по захтевима странака.

Утврђивање својства ратног војног и мирнодопског војног инвалида

·   захтев у слободној форми потписан од стране подносиоца,

·   уверење надлежне војне поште или МУП-а о времену проведеном у оружаним акцијама и начину и околностима рањавања, повређивања или болести за стицање својства ратног војног инвалида,

·   уверење надлежне војне поште или другог војног органа о начину и околности рањавања, повређивања или настанка болести за војнике на одслужењу војног рока, студенте војне академије, ученике средње војне школе, слушаоце школе за резервне официре и лица у резервном саставу, као и добровољце на војној дужности у Војсци Југославије које су настале у вршењу војне службе – дужности и у вези са том службом без своје кривице за стицање својства мирнодопског војног инвалида,

·   медицинска документација о лечењу из времена рањавања, повређивања или настанка болести (својство РВИ се по болести признаје ако је захтев поднет најдаље у року од пет година од дана престанка ратних околности),

·   доказ о држављанству,

·   доказ о пребивалишту, избегличком статусу или статусу расељеног лица са Косова и Метохије

Утврђивање својства цивилног инвалида рата

·   захтев

·   уверење, извештај МУП-а о околностима и начину повређивања и настанка болести

·   медицинска документација о лечењу

·   доказ о држављанству

·   доказ о пребивалишту, односно статусу расељеног лица

Право на породичну инвалиднину

Остварује брачни друг, деца, родитељи

·   захтев

·   доказ војне једнице или установе да је лице по коме се остварује право, погинуло или нестало под околностима утврђеним Законом,

·   оригинал извода из матичне књиге умрлих за лице које је погинуло или проглашено за нестало или умрло,

·   доказ о сродству са лицем по коме се остварује право,

·   доказ о држављанству или избегличком статусу,

·   извод из матичне књиге рођених за супружника са накнадним уписом као доказ да именовани-а није склопио-ла нови брак,

·   за децу умрлог РВИ, МВИ или палог борца (уколико их је имао) оригинал извода из матичне књиге рођених и доказ о школовању ако су старији од 15 година,

·   доказ о пребивалишту, односно боравишту

Ови захтеви се подносе према пребивалишту, односно боравишту подносиоца.

Материјално обезбеђење – кадровска помоћ

·   захтев,

·   извод из матичне књиге венчаних,

·   извод из матичне књиге рођених за супругу и децу,

·   уверење војног одсека да се хранилац налази у војсци и на колико месеци,

·   уверење из катастра и из Републичке управе јавних прихода да хранилац и чланови његове породице немају непокретности, односно приходе подложне опорезивању,

·   фотокопија личне карте за храниоца и чланове његове породице,

·   оверена изјава два сведока да је хранилац са члановима породице живео у заједничком домаћинству,

·   уверење Републичког завода за тржиште рада – Филијала за запошљавање Београд, за незапослене чланове породице,

·   оверена изјава два сведока да хранилац не остварује лични доходак или накнаду личног дохотка по позитивним прописима,

Исплата инвалидских принадлежности

Група за борачко-инвалидску заштиту води евиденцију о износу пренетих средстава из буџета за борачко инвалидску заштиту, о корисницима права, о извршеним исплатама и о томе саставља извештај.