ППБОП-Д-4/16

16. децембар 2016.

Обавештење о покретању поступка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за набавку добара – набавка стручне литературе-Партија 5.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.
Конкурснa документацијa у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за набавку добара – набавка стручне литературе-Партија 5.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору