ОБАВЕШТЕЊЕ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

09. мај 2017.

 
На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС.” 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС” 69/05), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку (”Службени лист СРЈ” 33/97, 31/01) даје следеће
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта АД Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ ад из Београда, Немањина, 6, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта модернизације пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), деоница Београд Центар – Стара Пазова, дужине 36 km, заведеног под
бр. 353-02-00872/2017-16 од 05.04.2017.
 
Увид у студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на сајту http://www.eko.minpolj.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/
у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне студије сваког радног дана у просторијама:
 
ГО Земун, Земун, Магистратски трг 1
• Општина Стара Пазова, Светосавска 11
• Градска управа Београда, 27. марта 43-45, соба 510а
• ГО Савски венац, Београд, Кнеза Милоша 69
• ГО Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167
 
Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у
писаном облику и достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине,
Омладинских бригада 1, Нови Београд.
 
Дана, 10.05.2017. у 10 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама ГО Земун, Магистратски трг 1.