Наручивање докумената

Од 01.01.2019. године, новим законским решењима предвиђено је да се матичне књиге рођених, венчаних , умрлих  као и евиденције држављана Републике Србије воде у јединственом систему  –  Регистру матичних књига, у електронском облику.

 

У складу са чл. 83 Закона о матичним књигама („Сл.гласник Републике Србије“број 20/2009, 145/2014 и 47/2018), извод из матичних књига и уверења издају се на захтев лица  на које се ти подаци односе, супружнику, крвном сроднику у правој линији и лицу које је у другом степену крвног сродства у побочној линији, усвојитељу или старатељу.

 

На  овај начин обезбеђена је једнобразност у раду и примени прописа у свим матичним службама на територији Републике Србије као и брже и лакше остваривање права грађана. То практично значи да грађанин може прибавити исправу из матичне евиденције (извод из матичне књиге или уверење о држављанству) без обзира на место уписа чињенице коју том исправом доказује.

 

Општина Земун вам омогућава да путем интернета поручите извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана.

 

За сва документа наручена овим путем плаћа се износ у целости: републичка такса + ПТТ трошкови.

 

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних

Захтев за издавање уверења из књиге држављанa

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих

 

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ ИЗ ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

(“Сл. Гласник Р. Србије”, бр. 50/2018 )


– ИЗВОД ИЗ МКР – 440,00 ДИНАРА 
– ИЗВОД ИЗ МКВ – 440,00 ДИНАРА 
– ИЗВОД ИЗ МКУ – 440,00 ДИНАРА 
– УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ – 800,00 ДИНАРА 
– ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ИЗВОД – 740,00 ДИНАРА 
– УВЕРЕЊЕ О СЛ. БРАЧ. СТАЊУ – 1.190,00 ДИНАРА
– ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС – 320,00 ДИНАРА
– РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ ЛИЧ. ИМЕНА – 800,00 ДИНАРА
– ЗАХТ. ЗА НАК.УПИС.ЧИЊ.СМРТИ – 800,00 ДИНАРА
– УВЕРЕЊА И ПОТВРДЕ – 800,00 ДИНАРА
– ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА – 800,00 ДИНАРА

 

– ПЕЧАТ АПОСТИЛЕ, ПРВИ ОСНОВНИ СУД, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 42А
– ПРИЗНАЊЕ ИНОСТР. ПРЕСУДЕ, ВИШИ СУД – ТИМОЧКА 15
– УВЕРЕЊЕ О КРИВИЧНОМ ГОЊЕЊУ – ЗА ЗЕМУН ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД
– УВЕРЕЊЕ О ОСУЂИВАНОСТИ (КАЖЊАВАЊУ) – ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА

 
 
Све пошиљке у унутрашњем саобраћају се обезбеђују преко Поште путем POST EXPRESS-a и то у року од пет радних дана.

 

Поднети захтеви се обрађују радним данима од 8 до 15 часова

Таксе и трошкови доставе плаћају се приликом преузимања извода

 

У случају да је захтев споран бићете контактирани преко e-mail адресе

maticari@zemun.rs

 

Детаљније информације можете добити и на телефон: 011 2613 677