Социјална заштита

 
Социјална заштита
 
Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.
 
Право на социјалну заштиту
 
Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради
савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају право на социјалну заштиту, у складу са законом.
Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и
материјалном подршком.
 
Накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
 
Дечији додатак
 
Родитељски додатак