Opšti akti

 

Statut GO Zemun
Strategija razvoja Gradske opštine Zemun 2018-2023
Strategija upravljanja rizicima GO Zemun 2019-2022
Situaciona i SWOT analiza
Akcioni plan za period 2019-2021
Program razvoja turizma i kulture GO Zemun 2018-2021
LAP za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po sporazumu o readmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa u Gradskoj opštini Zemun za period 2020-2024. godine
LAP za zapošljavanje 2019.
LAP za mlade 2017-2021.
Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) 2018 – 2021.
Pravilnik o realizaciji projekta „Moja zemunska kartica“
Pravilnik o postupku javnih nabavki
Izmene pravilnika o javnim nabavkama
Organizaciona struktura grafički prikaz
Program razvoja sporta na teritoriji GO Zemun za period 2016-2018. godine
Imena i zvanja funkcionera
Opis ovlašćenja funkcionera
Etički kodeks za vršenje poslova interne revizije kod korisnika javnih sredstava
Povelja interne revizije
Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Zemun
Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun
Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun
Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun
Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta GO Zemun
Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Zemun
Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Zemun
Aplikacioni formular za predlog godišnjeg programa u oblasti sporta
Odluka o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na republičkim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade
Odluka o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na republičkim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade
Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola – nosilaca priznanja „Vukova diploma“
Odluka o nagrađivanju nastavnika i profesora zemunskih osnovnih i srednjih škola
Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Žalbene komisije Gradske opštine Zemun
Poslovnik o radu Žalbene komisije GO Zemun

 

INFORMATOR O RADU

 

Informator o radu gradske opštine Zemun

 

BUDŽET

 

Rešenje – Sredstva za finansiranje odbornika

Odluka o drugom rebalansu budžeta GO Zemun za 2020. godinu

Ciljevi i indikatori – Član 10. Rebalans II

Odluka o drugom rebalansu budžeta GO Zemun-Poseban deo

Pregled kapitalnih projekata u 2020.

Odluka o prvom rebalansu budžeta GO Zemun za 2020. godinu

Pregled kapitalnih projekata- opšti deo

Rebalans I – 2020.

Ciljevi i indikatori – Član 10. Odluka 2020.

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupku pripreme i donošenja budžeta GO Zemun za 2021.

Odluka o budžetu GO Zemun za 2020. godinu

Pregled kapitalnih projekata- opšti deo

Odluka o budžetu GO Zemun za 2020- poseban deo

Ciljevi i indikatori – Član 15 – Odluka 2020

Građanski budžet GO Zemun 2020.

Odluka o drugom rebalansu budžeta GO Zemun za 2019.

Ciljevi i indikatori – Član 10 – Rebalans II 2019.

Rebalans II – 2019

Pregled kapitalnih projekata – Rebalans II 2019.

Odluka o završnom računu budžeta GO Zemun za 2018. god.

Završni račun – Ciljevi i indikatori čl. 14

Završni račun – Tabela – poseban deo čl. 13

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske Opštine Zemun za 2019. godinu

Rebalans I – 2019

Pregled kapitalnih projekata – Rebalans I – 2019

Ciljevi i indikatori – Član 10 – Rebalans I – 2019

Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2019. godinu
Odluka o budžetu GO Zemun za 2019. godinu
Odluka o budžetu GO Zemun za 2019. godinu – Član 9 – Poseban deo 
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja GO Zemun za 2020. godinu
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja GO Zemun za 2019. godinu
Ciljevi i indikatori – Član 15 – Odluka 2019
Pregled kapitalnih projekata u 2019. godini
Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun

Odluka – tabelarni pregled

Program
Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata u periodu 2018 – 2020. godine
Ciljevi i indikatori – Član 9 – Rebalans II – 2018
Odluka o prvom rebalansu budžeta GO Zemun za 2018. godinu
Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata
SAP – REBALANS 1
Ciljevi i indikatori – Član 10 – Rebalans 1 – 2018 
Odluka o završnom računu budžeta GO Zemun za 2017. godinu 
Završni račun 2017 SAP 
Završni račun – Ciljevi i indikatori 
Odluka o budžetu GO Zemun za 2018. godinu 
Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata 
Odluka 2018 – SAP 
Ciljevi i indikatori – član 15. odluke – 2018 
Odluka o drugom rebalansu GO Zemun za 2017.
Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata -II rebalans za 2017.
Rebalans II – 2017.
Ciljevi i indikatori – član 10. – II Rebalans za 2017.
Odluka o budžetu GO Zemun za 2017.
Budžet 2017.

Ciljevi i indikatori – član 15. Odluke za 2017

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata

06- 937 ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GO ZEMUN ZA 2014.

06-308 ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GO ZEMUN ZA 2014.

06-309 ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GO ZEMUN ZA 2015.

06-462 ODLUKA O BUDŽETU GO ZEMUN ZA 2014. GODINU

06-1026 ODLUKA O BUDŽETU GO ZEMUN ZA 2015.

Budžet opšti deo – član 10 Odluke

Ciljevi i indikatori – član 11 Odluke

I rebalans – Ciljevi i indikatori – član 8

ODLUKA – I rebalans – tabele

Odluka o budžetu 2014

Odluka – poseban deo

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata – 2015 – član 3

06-403 Odluka o završnom računu budžeta GO Zemun za 2016. god.

Završni račun 2016. – član 13. Odluke

Završni račun 2016. – Ciljevi i indikatori – član 14. Odluke
Ciljevi i indikatori – član 10. – I Rebalans za 2017

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata – član 3. Rebalans 1.

REBALANS I 2017 – član 8.

Odluka o prvom rebalansu budžeta za 2017. godinu

 

JAVNE NABAVKE

 

Druga izmena Plana javnih nabavki GO Zemun 2020. – 9-6-2020

 

Plan javnih nabavki GO Zemun 2020-izmena

 

Plan javnih nabavki GO Zemun 2020.

 

Izveštaj o realizovanim javnim nabavkama 2019. godine

 

Plan javnih nabavki GO Zemun 29.11.2019.

 

Plan javnih nabavki GO Zemun – izmena – 25.10.2019.

 

Plan javnih nabavki GO Zemun – izmena – 03.10.2019.

 

Plan javnih nabavki GO Zemun – izmena – 18.07.2019.

 

Plan javnih nabavki GO Zemun – izmena – 16.05.2019.

 

Plan javnih nabavki GO Zemun – izmena – 28.03.2019.

 

Plan javnih nabavki GO Zemun – izmena – 21.02.2019.

 

Plan javnih nabavki GO Zemun za 2019. godinu

 

Plan javnih nabavki – šesta izmena 06.12.2018

 

Plan javnih nabavki – peta izmena 8-11-2018

 

Plan javnih nabavki – četvrta izmena

 

Plan javnih nabavki GO Zemun 2018. – treća izmena

 

Plan javnih nabavki -druga izmena Zemun 2018-Izmena 24-5-2018
 
Prva izmena plana javnih nabavki GO Zemun za 2018. godinu
 
Plan za portal – GO Zemun 2018
 
Plan javnih nabavki GO Zemun za 2017. godinu
 
Plan JAVNIH NABAVKI GO ZEMUN
 
PLAN 2016. GO ZEMUN
 
PLAN 2017. GO ZEMUN – druga izmena
 
PLAN JAVNIH NABAVKI 2017. – prva izmena 
 
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU
 
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU
 
Plan javnih nabavki 2015

 

Izveštaj o radu za 2015 
 
Plan javnih nabavki 2017 GO Zemun – treća izmena
 
Plan za portal GO Zemun četvrta izmena 21.7.2017
 
Plan za portal GO Zemun peta izmena 28.7.2017
 
Plan javnih nabavki GO Zemun 2017. šesta izmena 17-8-2017
 
 
Prvi kvartal

Obrazac A

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac B

Obrazac V1 i V2

Obrazac G
 
Drugi kvartal

Obrazac A

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac B

Obrazac V1 i V2

Obrazac G
 

Treći kvartal

Obrazac A

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac B

Obrazac V1 i V2

Obrazac G

Izveštaji o radu

 

Izveštaj o radu Odeljenja za zajedničke poslove – Odsek za javne nabavke za 2017. godinu

Izveštaj o realizovanim javnim nabavkama 2017. godine

Izveštaj o realizovanim javnim nabavkama 2018. godine