Одељење за инспекцијске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

III спрат, канцеларија бр. 94

Тел: 3778-411

 

  • Одсек за управно-правне послове инспекције и извршења
  • Комунална инспекција

 

Одељење за инспекцијске послове врши послове који се односе на: надзор у комуналној области у складу са прописима и општим актима Скупштине Града и Скупштине Градске општине Земун; спровођење управног поступка и поступка извршења решења из ове области; одржавање комуналног реда на подручју Општине и спровођење прописа којима се уређује комунални ред; предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.

 

Комунална инспекција врши надзор над применом прописа који се односе на обављање комуналних делатности и одржавање комуналног реда и обавља друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

 

III спрат-канцеларија бр. 89

 

Тел: 3778-579; 3778-570; 3778-581

 

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана 07.30-10.00 и 14.30-15.30 часова

 

Одељење за инспекцијске послове обавља и послове других инспекција уколико се законом повере општини

 

Комунална инспекција

 

Извештај о раду Oдељења за инспекцијске послове за 2017. годину