Одељење за грађевинске послове, инвестиције и развојне пројекте

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Милица Врцељ
II спрат, канцеларија бр. 62
тел: 3778-518

 

 

  • Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру
  • Група за електронску обједињену процедуру
  • Одсек за комуналне послове и послове инвестиција
  • Одсек за локални економски развој

 

Одељење за грађевинске послове, инвестиције и развојне пројекте врши послове који се односе на: припремање нацрта мишљења које даје надлежни орган Општине на нацрте просторних и урбанистичких планова које доноси Град; издавање решења о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), балон хала спортске намене, у складу са прописом Града; припрему предлога Плана постављања привремених објеката (киосци, мањи монтажни објекти) и предлога Плана постављања покретних привремених објеката (конзерватори за сладолед, расхладне витрине, апарати за кокице, сталци за чишћење обуће, колпортерски сталци за књиге и штампу, апарати за кестен и кукуруз, тезге и сл.); стручне послове за потребе комисија за одређивање корисника места постављања привремених објеката; старање о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева; предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете и сличних објеката у складу са актима града; чување техничке документације; праћење измена прописа и општих аката, припрема предлога и извештаја из области комуналних делатности и енергетске ефикасности; прикупљање и анализа података и припремање програма и извештаја о спроведеним мерама и активностима у складу са Законом о енергетици, Законом о ефикасном коришћењу енергије и другим нормативним актима.

 

Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то: спровођење обједињене процедуре електронским путем у поступцима издавања аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката; доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију објеката до 800 m²  бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, осим у поступцима легализације објеката на територији Града; издавање употребне дозволе за те објекте; издавање решења за инвестиционо одржавање, санацију и адаптацију објеката и за изградњу помоћних објеката; спроводи поступак измене решења о грађевинској дозволи, измени инвеститора, финансијера, измене пројекта, а у складу и на основу издатих или нових локацијских услова; спроводи поступак по пријави почетка извођења радова према издатој грађевинској дозволи; води поступак по пријави завршетка изградње темеља; спроводи поступак по захтеву за прикључење објеката на инфраструктуру; спроводи поступак за издавање одобрења за грађење помоћних и економских објеката, као и одобрења за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију којом се не мења спољни изглед, не повећава број функционалних јединица и капацитет инсталација, адаптацију, санацију, грађење зиданих ограда, уградњу унутрашњих инсталација – гас, у постојеће објекте, извођење радова на спајању пословног или стамбеног простора; спроводи поступак за издавање привремених грађевинских дозвола за асфалтне базе, сепарације агрегата, фабрике бетона, самостојећих,

анкерисаних, метеоролошких анамометарских стубова, као и стубова за друге намене, привремене саобраћајнице и прикључке, прикључке на комуналну мрежу за потребе грађења и експлоатације објеката, као и извођење истражних радова на локацији у циљу утврђивања услова за израду пројеката за извођење и за измештање постојећих инсталација у објектима или на земљишту у власништву инвеститора, као и за извођење радова на реконструкцији, санацији, адаптацији или инвестиционом одржавању на производним објектима или објектима у функцији производних објеката за које је поднет захтев за легализацију, ради довођења објеката у функционално стање у циљу наставка производње или обнављања производног процеса; спроводи поступак за издавање решења о рушењу објеката; спроводи поступак за радове за које се не издаје грађевинска дозвола (текуће одржавање објеката, постављање жичане или дрвене ограде, грађење једноставних помоћних објеката,  грађење једноставних економских објеката  и слично); спроводи вануправне поступке односно издавање уверења и то: уверења о физичким деловима објеката, уверења о спецификацији станова ради укњижбе код надлежног органа, односно друге одговарајуће сврхе, вођење евиденције о издатим грађевинским исправама (грађевинским и употребним дозволама), вођење других управних (по ванредним правним лековима, измене управних аката, доношење разних закључака и сл.) и вануправних поступака, као и друге послове предвиђене законом и другим прописима.

 

Одељење такође врши и послове одрживог развоја за привреду, послове заштите животне средине, послове локалног економског развоја и послове праћења и унапређења општих оквира за привређивање, а који се односе на: послове и активности на подстицању развоја угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју Општине; учествовање у активностима туристичке организације ради промовисања туристичке понуде, културних садржаја, историјских знаменитости, угоститељске понуде и занатства  на територији Општине; спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју Општине, утврђене актима Града; предузимање мера у оквиру послова из области заштите животне средине; учествовање  у доношењу и спровођењу акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине, у складу са актима Града; старање и обављање послова у вези са очувањем, коришћењем и унапређењем подручја са природним лековитим својствима; припремање предлога одговарајућих општих аката, планова, информативно-аналитичких материјала, извештаја и других материјала из области екологије; сарадња са републичким, градским органима и другим субјектима из области екологије;  анализа пословног окружење и могућности за покретање развојних пројеката; сарадња са надлежним органима (министарства, агенције, Национална служба за запошљавање, домаће и стране развојне институције, владине агенције и невладин сектор); припремање предлога развојних и других пројеката за аплицирање код градских, републичких, европских и других фондова у сарадњи са невладиним сектором; координација реализације и анализа ефеката релизације развојних пројеката; покретање иницијативе за израду, измене или допуне планских аката у циљу стварања услова за ЛЕР, у складу са актима града; носилац активности стратешког планирања економског развоја Општине и израде акционих планова; израђује предлоге унапређења сарадње са другим општинама и предлоге имплементирања примера добре праксе; прати и прикупља информације о новим ЕУ програмима и фондовима  важним за локалну самоуправу, идентификује потенцијале партнере из ЕУ, координира активности за аплицирање код ЕУ фондова, стара се о имплементацији пројеката из ЕУ фондова и координира активности учесника у спровођењу програма и пројеката; обавља мониторинг и евалуацију и припрема извештаје о  пројектима; обавља и друге послове по налогу руководилаца и начелника Управе. Обавља послове праћења домаћих и иностраних конкурса за пројекте; припрема предлоге развојних пројеката, аплицирање код градских, републичких, европских и других фондова управљање и спровођење истих; обавља послове организације и учешћа општине на разним промотивним манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржава и унапређује односе са институцијама и органима надлежним за послове одрживог развоја; сарађује са другим градовима и општинама кроз размену добре праксе; сарађује са невладиним организацијама; обавља послове обавештавања грађана, институција и привредних субјеката о начинима управљања разним врстама отпада, поступањима везаним за поступак рециклаже свих сировина; обављање послова на пројекту ”Моја земунска картица”.