Одељење за заједничке послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
МИЛАН КРСТИЋ
I спрат, канцеларија бр. 40
Тел: 3778-409
 

  • Одсек за безбедност, заједничке и помоћне послове
  • Група за помоћне послове и послове евиденције имовине
  • Група за возни парк
  • Одсек за јавне набавке

 
Одељење за заједничке послове врши послове који се односе на: административне и стручне послове из области информационих технологија; обављање стручних, организационих и административно-техничких послова за потребе месних заједница, њихових органа и тела и друге послове у складу са Одлуком о оснивању месних заједница за подручје Градске општине Земун; планирање јавних набавки као и пружање техничке и стручне помоћи комисији за јавну набавку у спровођењу поступка јавне набавке укључујући, али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку: израду конкурсне документације; израду аката у поступку јавне набавке; предлог уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; послове евидентирања и извештавања и друге послове који су повезани са поступком јавне набавке; пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода; предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода; организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији Опшштине; евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара; техничко и текуће одржавање зграде, уређаја, инсталација и опреме; послове осигурања; послове противпожарне заштите; заштите здравља на раду запослених у Управи; послове оператера на телефонској централи; послове штампања, умножавања и повезивања материјала; послове превоза службеним возилима и старање о коришћењу и сервисирању возила; доставе службених аката; физичке послове за потребе органа Општине; предлаже акта из делокруга рада Одељења које доносе органи Општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима.