ИЗБОР ЛУЧКОГ ОПЕРАТЕРА ЗА МЕЂУНАРОДНО ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ У ЗЕМУНУ

22. јун 2020.

 

 

 

Агенција за управљање лукама позива сва заинтересована лица, која испуњавају услове, да учествују у поступку за избор лучког оператера који ће обављати лучку делатност у међународном путничком пристаништу у Градској општини Земун.

 

Лучка делатност обављаће се на лучком подручју путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Градској општини Земун. Пристаниште је опремљено изграђеном лучком инфраструктуром. Објекат пристаништа чини понтон са приступним мостом и два долфина.

 

Право учешћа у поступку има правно лице које је регистровано за обављање лучке делатности,  има стручно оспособљено особље, поседује техничко-технолошку опремљеност за обављање лучке делатности,  поседује способност континуираног обављања лучке делатности, уредно извршава све финансијске обавезе према Републици Србији, да против правног лица, учесника у поступку, није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, као и да против одговорних лица подносиоца понуде није донета правоснажна осуђујућа пресуда за дела из области привредног криминала, кривична дела против здравља људи, кривична дела против живота и тела, као и кривична дела против јавног реда и мира, за која је запрећена казна затвора од пет година или тежа казна.

 

Подносилац понуде, поред доказа да испуњава претходне услове мора да достави План и програм за обављање лучке делатности, за период за које се тражи одобрење и Студију економске оправданости за инвестиције које намерава да изврши у лучку инфраструктуру, супраструктуру и одржавање приступног пловног пута, израђене у складу са Правилником о обавезној садржини Плана и програма за обављање лучке делатности и Студије економске оправданости за инвестиције (https://www.aul.gov.rs/folder/pravilnik-plan-program-lucke-delatnosti.pdf):

 

Након спроведеног поступка, Агенција изабраном понуђачу издаје Одобрење за обављање лучке делатности, на максимални рок од 10 година. На основу издатог одобрења, Агенција и лучки оператер потписују Уговор о обављању лучке делатности којим регулишу међусобна права и обавезе. Лучки оператер има обавезу инвестирања у одржавање лучке инфраструктуре и приступног пловног пута, као и плаћања годишње накнаде за оперативну употребу луке као добра у општој употреби, за све време трајања Уговора.

 

Сва заинтересована правна лица, која желе да учествују у поступку, у обавези су да доставе Захтев за преузимање документације и исту преузму најкасније до 29.06.2020. године у 15.30 часова. Захтев мора да садржи шифру поступка, контакт податке подносиоца захтева (пун назив, адреса, матични број или ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон). Захтев се доставља електронском поштом, поштом или се предаје на писарницу Агенције: Агенција за управљање лукама, Немањина 4, спрат III, Београд, тел: 011/6556-531; e-mail: office@aul.gov.rs.

 

Заинтересовано лице може преузети конкурсну документацију лично у седишту Агенције или путем e-mailа, сваког радног дана од 8.00 до 15.30 часова. Приликом преузимања конкурсне документације сва лица дужна су да потпишу Уговор о чувању поверљивих података. Уколико заинтересовано правно лице не преузме конкурсну документацију, не потпише и не достави Уговор о чувању поверљивих података, у прописаном року, неће стећи статус учесника на конкурсу.

 

Рок за подношење пријава је 17.07.2020. године до 15.30 часова по локалном времену. Пријава се подноси у затвореној коверти са натписом: „Пријава за учешће у поступку избора лучког оператера за обављање лучке делатности у међународном путничком пристаништу у градској општини Земун, град Београд – шифра поступка ЛО 01/2020”, на адресу: Агенција за управљање лукама, Немањина 4, спрат III, Београд.

 

Више информација