Strategija razvoja Gradske opštine Zemun 2017-2022

POZIVAMO VAS DA UČESTVUJETE U RAZVOJU ZEMUNA.
POPUNJAVANJEM ANKETE POMAŽETE DA NAŠ ZEMUN BUDE BOLJI I LEPŠI.

1. Koja izjava najbolje izražava Vaša osećanja prema Zemunu?

a) Volim Zemunb) To je opština u kojoj mogu da živim do krajac) To je opština iz koje bih najradije otišao/ -lad) Ravnodušan/-na same) Ljut/-a samf) Bez odgovora

2. Ocenite ocenom od 1 do 5 sledeće elemente kvaliteta života u Zemunu (1 – najniža, 5 – najviša ocena)

Briga o predškolskoj deci
Uslovi za osnovno obrazovanje
Briga o starim licima
Briga o izbeglim i interno raseljenim licima
Briga o osobama sa invaliditetom
Rekreativni sadržaji
Uslovi za sport
Kulturni život
Završavanje poslova kod opštinske administracije

3. Koje su, prema Vašem mišljenju, tri najvažnije stvari (tri prioriteta) koje prvo treba uraditi/ rešavati na području GO Zemun?

a) Podsticanje razvoja preduzetništvab) Podsticanje razvoja poljoprivredec) Podsticanje razvoja turizmad) Poboljšanje uslova predškolskog obrazovanja i vaspitanjae) Poboljšanje uslova u osnovnim školamaf) Unapređenje sadržaja iz oblasti kultureg) Unapređenje uslova za sport i rekreacijuh) Unapređenje brige o starim licimai) Unapređenje brige o osobama sa invaliditetomj) Unapređenje brige o izbeglim i interno raseljenim licimak) Unapređenje uslova za život mladihl) Promovisanje zdravih stilova životam) Promocija zaštite lokalnog eko-sisteman) Unapređenje saobraćajne infrastrukture (seoskih, poljskih i drugihnekategorisanih puteva)o) Prevazilaženje arhitekstonskih barijera na javnim površinama zaneometano kretanje osoba sa invaliditetom, majki sa decom i pešaka