Roditeljski dodatak

 
Pravo na roditeljski dodatak građani Beograda ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45.
 
Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovom:
 
da je državljanin Republike Srbije;
da ima prebivalište u Republici Srbiji;
da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 
Redosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva za novorođeno dete.
 
Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara.
 
Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.
 
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak može se podneti najkasnije do navršenih šest meseci starosti deteta.
 
Uz popunjeni obrazac zahteva potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
 
• izvod iz Matične knjige rođenih sa hologramskom zaštitom za svu decu – original ili overena fotokopija;
 
• uverenje o državljanstvu Republike Srbije za majku, koje ne može biti starije od šest meseci – original ili overena fotokopija;
 
• fotokopija lične karte majke ( lične karte sa čipom potrebno je očitati);
 
• fotokopija zdravstvene knjižice majke;
 
• fotokopija prijave prebivališta za decu;
 
• uverenje Centra za socijalni rad nadležnog prema mestu prebivališta majke da ona: neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišenja roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;
 
Pravo na roditeljski dodatak pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište u Republici Srbiji i da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.
 
U skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS“, br. 22/09), čl. 33, stav 1. tačka 7. i 9. i Odlukom Ustavnog suda broj IUz-40/2012 od 11. jula 2014. godine („Sl. glasnik RS, br. 104/14) utvrđeno je da pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava gore navedene uslove, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije državljanin Republike Srbije.
 
Uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak, u slučaju kada je majka deteta strani državljanin, potrebno je da otac deteta priloži, pored propisanih dokaza za sebe, i dokaze koji se odnose na ispunjenost uslova na strani majke, a to su sledeća dokumenta:
 
1) dokaz da je majka strani državljanin (uverenje o državljanstvu);
 
2) dokaz da majka ima status stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije
(fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odnosno fotokopiju pasoša);
 
3) dokaz o zdravstvenom osiguranju majke;
 
4) dokaz o postojanju bračne, odnosno vanbračne zajednice majke sa ocem deteta;
 
5) uverenje organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenje nadležne službe uobičajenog boravišta iz zemlje čiji je majka državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;
 
6) dokaz da u zemlji uobičajenog boravišta, čiji je državljanin, majka nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak.
 
Navedeni dokazi moraju biti izdati u skladu sa pravilima uređenim za priznanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim apostilom („APOSTILLE“)
 
Sa primerkom rešenja i ličnom kartom podnosilac zahteva podiže novac sa namenskog tekućeg računa kod Poštanske štedionice, koji će biti otvoren po službenoj dužnosti. Korisnicima koji već imaju račun kod Poštanske štedionice uplata će se izvršiti na taj račun.
 
Čitko popunjen zahtev i dokumenta predaju se u Pisarnici Gradske uprave, 27. marta 43-45, od 7,30 do 15,30 časova svakog radnog dana.
 
Obrazac zahteva možete da dobijete u Pisarnici, ili da ga sami odštampate pošto ga preuzmete klikom na link ispod ovog teksta.
 
Preuzimanje obrasca za roditeljski dodatak