РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

01. август 2017.

Градска општина Земун обавештава грађане да је почела регистрација стамбених заједница које се налазе на територији ГО Земун. Све неопходне информације доступне су грађанима на адреси http://zemun.rs/registarcija-stambenih-zajednica/.
 
Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду почео је са радом 12. јуна 2017. године.
 
Документација за пријаву стамбених заједница у Регистар се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем поднесака) сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова у шалтер сали Градске општине Земун.
 
Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда, 31. децембра 2016. године, прописана је обавеза скупштина или савета зграда формираних у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл. 22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда (Сл.гласник РС, бр.104/16).
 
Ступањем на снагу Закона, створили су се предуслови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама. Управо због увођења ефикасног система управљања, стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству правног лица, и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, што је било по претходном законском решењу, већ у пуном правном промету.
 
У том смислу, било је потребно да се другачије уреди и регистрација стамбених заједница, као и да подаци о стамбеној заједници и управнику буду јавно доступни. Законом је по први пут успостављен јединствени систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденције о стамбеним зградама. Регистрација стамбених заједница је предвиђена као ”једношалтерски” систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а Решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.