РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

08. јануар 2016.

 
Чланом 116. самосталних чланова Закона о изменама и допунама Закона о раду (”Сл. гласник РС” бр. 75/14) предвиђено је да члан 204. Закона о раду (”Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и Правилник о радној књижици (”Службени гласник РС”, број 17/97) којима је регулисан поступак издавања и вођења регистра о издатим радним књижицама престају да важе 1. јануара 2016. године.
 
Радне књижице издате закључно са 31. децембром 2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у те књижице служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.
 
Изменама Закона о раду предвиђено је да се убудуће радни стаж за запослене води у електронском облику у матичној евиденцији ПИО фонда.
 
У скаду са наведеним, Управа градске општине Земун, од 1. јануара 2016. године престала је да издаје радне књижице.
 
Радне књижице депоноване у Одељењу за друштвене делатности и привреду, могу се преузети сваког радног дана, од 08.30 до 15.30 часова у градској општини Земун, Магистратски трг бр. 1, други спрат, канцеларија 84.
 
Особа задужена за издавање депонованих радних књижица је Татјана Скакоски.
 
grb