Pravna pomoć

Grupa poslova Pravne pomoći

Odeljenje: za Opštu upravu

 

– kancelarija br. 15 ( visoko prizemlje )

– telefon : 3778 – 472

3778 – 473

 

 

Prijem stranaka :

-usluge davanja usmenih, besplatnih pravnih saveta pružaju se isključivo građanima sa teritorije gradske opštine Zemun na osnovu usmenog, ličnog zahteva i to  svakog radnog dana  od  9,00 do 14,00 časova.

– za sastavljanje podnesaka za sudske i druge državne organe ( tužbe, žalbe, molbe, punomoćja, ugovore, predloge, urgencije, sporazume, prijave, krivične prijave…) se zakazuje izrada po prijemu stranke za prvi slobodni termin.

 

Da bi ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć građani prilažu dokument, kojim se potvrđuje status i to :

 

  1. Za korisnike novčane pomoći preko Centra za socijalni rad

dostaviti Rešenje centra za socijalni rad

 

  1. Za nezaposlena lica

dostaviti : uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili uverenje ( potvrdu ) RF PIO

 

  1. Za zaposlene, koji primaju minimalnu zaradu

dostaviti :  potvrdu poslodavca o primanjima

 

  1. Za penzionere sa najnižom penzijom

dostaviti : poslednji ček od penzije

 

  1. Za lica, koja ostvaruju prava ratnih ili mirnodopskih invalida

dostaviti : potvrdu o primanjima

 

  1. Za izbegla i raseljena lica

dostaviti : izbegličku legitimaciju, odnosno legitimaciju raseljenog lica, prijavu boravka i ličnu kartu

 

Za sva ostala lica – naknada za usluge pružanja pravne pomoći iznosi 25 % od iznosa predviđenog Tarifom o nagradama i naknadama za rad advokata,

na osnovu čl. 42. Statuta gradske opštine Zemun od 13.juna.2014.god.( Sl. list grada Beograda, br. 43/13-prečišćen tekst ) ;  čl.10. Odluke o pružanju pravne pomoći u gradskoj opštini Zemun (Sl. list grada Beograda, br.45/09 ) i Rešenja Veća gradske opštine Zemun br.06-416/2014 –II/21 od 13.06.2014.god.