ППБОП-Д-4/15 – Партија 9

11. јануар 2016.

1.Обавештење о покретању поступка јавне набавке – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ради закључења уговора за јавну набавку добара – набавка стручне литературе, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15 – Партија 9

2.Конкурсна документација за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ради закључења уговора за јавну набавку добара – набавка стручне литературе, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15 – Партија 9

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору