Javni pozivi


JAVNI POZIV za dodelu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji Gradske opštine Zemun
 
PRAVILNIK o radu Komisije za dodelu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji Gradske opštine Zemun
 
PRIJAVNI OBRAZAC – Zahtev za dodelu humanitarnog paketa hrane


JAVNI POZIV za izbor korisnika donatorskih projekata pomoći u vidu jednokratne novčane pomoći za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica smeštenih na teritoriji gradske opštine Zemun
 
PRAVILNIK o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika donatorskih projekata pomoći u vidu jednokratne novčane pomoći za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica smeštenih na teritoriji gradske opštine Zemun
 
PRIJAVNI OBRAZAC – zahtev za dodelu pomoći
 
Prijava za učešće po navedenom Javnom Poziva je u periodu od 12.12.2017. godine od 18.12.2017. godine.
 


 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA POVODOM 5. NOVEMBRA-PRAZNIKA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
Javni poziv


 
Poziv za podnošenje prijava za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području Gradske opštine Zemun
 
U skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i Uredbom Vlade RS o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 8/12,94/13 i 93/15)
 
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN
Savet za bezbednost saobraćaja na putevima Gradske opštine Zemun
adresa: Magistratski trg br. 1 Zemun

upućuje

POZIV
za podnošenje prijava
ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN, A U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I PROGRAMOM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2016. GODINU

 
Gradska opština Zemun, Savet za bezbednost saobraćaja na putevima Gradske opštine Zemun (u daljem tekstu Savet), na osnovu Zaključka broj 06-612/17 donetog na 2. sednici Saveta, poziva sve zainteresovane da podnesu prijavu za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području Gradske opštine Zemun.
 
U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva iz oblasti bezbednosti saobraćaja:
 
– Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji GO Zemun,
 
– Preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti u saobraćaju na teritoriji GO Zemun
 
Podnosioci prijave moraju da budu udruženja registrovana u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji Grada Beograda u saglasnosti sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta i statuta, ostvaruju ciljeve u oblasti saobraćaja, dok partneri u projektu mogu biti sva pravna lica.
 
Podnosioci prijave dostavljaju sledeću dokumentaciju:
 
– prijavni formular u elektronskoj i štampanoj verziji – potpisan i overen pečatom udruženja sa predlogom budžeta projekta koji je sastavni deo prijavnog formulara (u štampanoj verziji – potpisan i overen pečatom udruženja);
– fotokopiju Statuta udruženja;
– potpisane i pečatirane protokole o saradnji sa svim partnerima na projektu (ukoliko postoje);
– pozitivne reference (ukoliko ih ima, na primer: pisma preporuke i pisma podrške).
 
Visina obezbeđenih finansijskih sredstava za podršku projektima udruženja je 4.000.000,00 RSD.
Maksimalan iznos za finansiranje ili sufinansiranje projekta udruženja za oblast Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji GO Zemun je 2.500.000,00 RSD.
Maksimalan iznos za finansiranje ili sufinansiranje projekta udruženja za oblast Preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti u saobraćaju na teritoriji GO Zemun je 1.500.000,00 RSD.
Podnosioci prijave mogu podneti najviše jednu prijavu.
Za ocenu svih pristiglih predloga projekata biće zadužena Komisija za izbor i praćenje realizacije projekta.
 
Komisija će izvršiti proveru ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, obaviće stručni pregled i vrednovati predložene projekte, u skladu sa uslovima i kriterijumima konkursa.
 
Komisija će listu rangiranja prijavljenih projekata utvrditi u propisanom roku, koji ne može biti duži od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Uputstvo za podnošenje prijava i prijavni formular su dostupni i mogu se preuzeti sa internet-prezentacije Gradske opštine Zemun: http://www.zemun.rs/.
 
Dodatne informacije na broj telefona 011/3778-424; ili putem i-mejla: info@zemun.rs
 
Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
– posredstvom kurira ili ličnom dostavom na adresu: Gradska opština Zemun, Savet za bezbednost saobraćaja na putevima Gradske opštine Zemun, ulica Magistratski trg br. 1 Zemun, šalteri 1 i 2 – prijem podnesaka – pisarnica. Podnosioci prijave će dobiti dokaz o prijemu.
– preporučenom poštom na adresu: Gradska opština Zemun, Savet za bezbednost saobraćaja na putevima Gradske opštine Zemun, ulica Magistratski trg br.1, 11080 Zemun.
 

Koverat mora da sadrži naznaku:
Na prednjoj strani:
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

 
Savet za bezbednost saobraćaja na putevima Gradske opštine Zemun
adresa: Magistratski trg br.1, 11080 Zemun.
Komisija za izbor i praćenje realizacije projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na području Gradske opštine Zemun
NE OTVARATI
Na zadnjoj strani:
Naziv i adresa podnosioca prijave.
Koverat treba da sadrži prijavni formular (jedan original, jedna fotokopija i u elektronskoj verziji na USB/CD-u) sa pratećom dokumentacijom.
 
Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili i-mejlom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.
Svaka prijava koja dospe nakon krajnjeg roka, bez obzira na način dostavljanja, neće se razmatrati i neotvorena koverta biće vraćena podnosiocu prijave.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Nije moguće naknadno upotpuniti dokumenta koja nedostaju.
 
Krajnji rok za realizaciju projekta je dva meseca od dana potpisivanja ugovora.
 
Rok za podnošenje prijava je 15.08.2017. godine do 15.00 časova.
 
Uputstvo
 
Prijavni formular
 


JAVNI POZIV
 
za izbor korisnika za dodelu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji gradske opštine Zemun

 
Gradska opština Zemun je dana 31. jula 2017. godine raspisala Javni poziv za izbor korisnika za dodelu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji gradske opštine Zemun za 2017. godinu.
Prijave se dostavljaju lično Povereništvu za zbrinjavanje izbeglih,prognanih i raseljenih lica, Gradske opštine Zemun, Magistratski trg 1, kancelarija 97 i 20.
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 31.07.2017. godine.
 
JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU HUMANITARNIH PAKETA HRANE SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
PRAVILNIK O RADU KOMISIJE
 
OBRAZAC PRIJAVE

 
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU HUMANITARNIH PAKETA HRANE SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava po javnom pozivu
 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563, 3778-564, 3778- 565, 3778- 470, 3778-471.


 
JAVNI POZIV
 
za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica,kroz nabavku građevinskog materijala za teritoriju gradske opštine Zemun

 
Gradska opština Zemun je dana 31. jula 2017. godine raspisala Javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica,kroz nabavku građevinskog materijala za teritoriju gradske opštine Zemun za 2017. godinu.
Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji Gradske opštine Zemun do 31.05.2018. godine.
Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 31.07.2017. godine.
 
JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH STVARANJU I POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA PORODICA IZBEGLICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN,
 
PRAVILNIK O RADU KOMISIJE
 
OBRAZAC IZJAVE
OBRAZAC PRIJAVE

 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563, 3778-564, 3778- 565, 3778- 470, 3778-471.


 
JAVNI POZIV
 
za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica kroz nabavku građevinskog materijala, na teritoriji gradske opštine Zemun
 
Gradska opština Zemun je dana 31. jula 2017. godine raspisala Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica kroz nabavku građevinskog materijala, na teritoriji Gradske opštine Zemun za 2017. godinu.
Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji Gradske opštine Zemun do 31.05.2018. godine.
Prijave se dostavljaju na pisarnici Gradske opštine Zemun
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 31.07.2017. godine.
 
JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH STVARANJU I POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA PORODICA INTERNO RASELJENIH LICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
PRAVILNIK O RADU KOMISIJE
 
OBRAZAC IZJAVE
OBRAZAC PRIJAVE

 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563, 3778-564, 3778- 565, 3778- 470, 3778-471.


 
OGLAŠAVA SE RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE DELA PODRUČJA IZMEĐU UGRINOVAČKE, BAČKE ULICE I NOVOSADSKOG PUTA (T 6) GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
OGLAŠAVA SE RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE DELA PODRUČJA SEVERNO OD PRVOMAJSKE ULICE, U DELU OD BAČKE NOVOGRADSKE ULICE, GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
OBAVEŠTENJE O RANOM JAVNOM UVIDU PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA PODRUČJA SEVERNO OD PRVOMAJSKE ULICE, U DELU OD BAČKE DO NOVOGRADSKE ULICE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
OBAVEŠTENJE O RANOM JAVNOM UVIDU U PLAN DETALJNE REGULACIJE DELA PODRUČJA SEVERNO OD PRVOMAJSKE ULICE U DELU OD BAČKE DO NOVOGRADSKE ULICE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 


 
OGLAŠAVA SE RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA UZ UGRINOVAČKU ULICU, U DELU IZMĐU ULICA BOSANSKE I NOVOGRADSKE
 
RANI JAVNI UVID U IZMENE I DOPUNE PLANA STAROG JEZGRA ZEMUNA NA PROSTORU TRGA BRANKA RADIČEVIĆA
 
RANI JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA UZ UGRINOVAČKU ULICU, U DELU IZMĐU ULICA BOSANSKE I NOVOGRADSKE
 
OGLAŠAVA SE RANI JAVNI UVID U IZMENE I DOPUNE PLANA STAROG JEZGRA ZEMUNA NA PROSTORU TRGA BRANKA RADIČEVIĆA
 
RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA STANICE ZA SNABDEVANJEM GOVOROM U PRVOMAJSKOJ ULICI
 
OGLAŠAVA SE RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA STANICE ZA SNABDEVANJEM GOVOROM U PRVOMAJSKOJ ULICI
 


 

RANI JAVNI UVID U
PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PODRUČJA ZAPADNO OD ULICE TOŠIN BUNAR (OD BULEVARA ČARNOJEVIĆA DO ULICE PRILAZ) DO ULICE MARIJE BURSAĆ, GRADSKE OPŠTINE ZEMUN I NOVI BEOGRAD

 
RANI JAVNI UVOD U PLAN


 

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U CILJU STICANJA USLOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U 2016. GODINI

 
JAVNI POZIV

ZAHTEV ZA UČEŠĆE


 

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GO ZEMUN U 2016. GODINI

 
Gradska opština Zemun je 8. februara 2016. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja, sportskih programa i programa iz oblasti kulture iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2016. godinu.
 
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 9. februara 2016. godine.
 
Konkursnu dokumentaciju i obrasce možete preuzeti sa internet stranice GO Zemun www.zemun.rs/konkursi/
 
Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/3778-577.