Јавни позиви

Обавештење о продужење рока за подношење пријава поЈавном позивуза избор корисника за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица натериторији градске општине Земун


Позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Земун
 
У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) и Уредбом Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 8/12,94/13 и 93/15)
 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Савет за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Земун
адреса: Магистратски трг бр 1 Земун

 
упућује

ПОЗИВ

за подношење пријава
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2017. ГОДИНУ

 
Градска општина Земун, Савет за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Земун, у даљем тескту Савет, на основу Закључка на 6. седници Савета број 06-68/18, позива све заинтересоване да поднесу пријаву за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Земун.
 
У обзир ће се узети пројекти који доприносе реализацији следећих циљева из области безбедности саобраћаја:
 
– Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији ГО Земун
 
– Превентивно-промотивне активности из области безбедности у саобраћају на територији ГО Земун
 
Подносиоци пријаве морају да буду удружења регистрована у Агенцији за привредне регистре са седиштем на територији града Београда у сагласности са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у области саобраћаја, док партнери у пројекту могу бити сва правна лица.
 
Подносиоци пријаве достављају следећу документацију:
– пријавни формулар у електронској и штампаној верзији – потписан и оверен печатом удружења са предлогом буџета пројекта који је саставни део пријавног формулара (у штампаној верзији – потписан и оверен печатом удружења);
– фотокопију Статута удружења;
– потписане и печатиране протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту (уколико постоје);
– позитивне референце (уколико их има, на пример: писма препоруке и писма подршке).
 
Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења је 5.000.000,00 РСД.
Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења за област Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији ГО Земун је 2.500.000,00 РСД. Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења за област Превентивно-промотивне активности из области безбедности у саобраћају на територији ГО Земун је 2.500.000,00 РСД.
Подносиоци пријаве могу поднети највише једну пријаву.
За оцену свих пристиглих предлога пројеката биће задужена Комисија за избор и праћење реализације пројекта.
 
Комисија ће извршити проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обавиће стручни преглед и вредновати предложене пројекте, у складу са условима и критеријумима конкурса.
 
Комисија ће листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року, који не може бити дужи од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 
Упутство за подношење пријава и пријавни формулар су доступни и могу се преузети са интернет-презентације градске општине Земун: http://www.zemun.rs/.
 
Додатне информације на број телефона 011/3778-424; или путем и-мејла: info@zemun.rs
Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:
– посредством курира или личном доставом на адресу: Градска општина Земун, Савет за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Земун, улицa Магистратски трг бр 1 Земун, шалтери 1 и 2 – пријем поднесака – писарница. Подносиоци пријаве ће добити доказ о пријему.
– препорученом поштом на адресу: Градска општина Земун, Савет за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Земун, улица Магистратски трг бр 1 Земун 11080.
 
Коверат мора да садржи назнаку:
На предњој страни:
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Савет за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Земун
адреса: Магистратски трг бр 1 Земун 11080.
Комисија за избор и праћење реализације пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју градске општине Земун
НЕ ОТВАРАТИ
На задњој страни:
Назив и адреса подносиоца пријаве.
Коверат треба да садржи пријавни формулар (један оригинал, једна фотокопија и у електронској верзији на USB/CD-у) са пратећом документацијом.
 
Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или и-мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.
Свака пријава која доспе након крајњег рока, без обзира на начин достављања, неће се разматрати и неотворена коверта биће враћена подносиоцу пријаве.
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Није могуће накнадно употпунити документа која недостају.
 
Крајњи рок за реализацију пројекта је два месеца од дана потписивања уговора.
 
Рок за подношење пријава је 10.02.2018. године до 15.00 часова.
 
Упутство
 
Пријавни формулар
 


ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун
 
ПРАВИЛНИК о раду Комисије за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун
 
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ – Захтев за доделу хуманитарног пакета хране


ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника донаторских пројеката помоћи у виду једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији градске општине Земун
 
ПРАВИЛНИК о условима и критеријумима за избор корисника донаторских пројеката помоћи у виду једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији градске општине Земун
 
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ – захтев за доделу помоћи
 
Пријава за учешће по наведеном Јавном Позива је у периоду од 12.12.2017. године од 18.12.2017. године.
 


 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
Јавни позив


 
Позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Земун
 
У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) и Уредбом Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 8/12,94/13 и 93/15)
 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Земун
адреса: Магистратски трг бр. 1 Земун

упућује

ПОЗИВ
за подношење пријава
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2016. ГОДИНУ

 
Градска општина Земун, Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Земун (у даљем тексту Савет), на основу Закључка број 06-612/17 донетог на 2. седници Савета, позива све заинтересоване да поднесу пријаву за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Земун.
 
У обзир ће се узети пројекти који доприносе реализацији следећих циљева из области безбедности саобраћаја:
 
– Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији ГО Земун,
 
– Превентивно-промотивне активности из области безбедности у саобраћају на територији ГО Земун
 
Подносиоци пријаве морају да буду удружења регистрована у Агенцији за привредне регистре са седиштем на територији Града Београда у сагласности са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у области саобраћаја, док партнери у пројекту могу бити сва правна лица.
 
Подносиоци пријаве достављају следећу документацију:
 
– пријавни формулар у електронској и штампаној верзији – потписан и оверен печатом удружења са предлогом буџета пројекта који је саставни део пријавног формулара (у штампаној верзији – потписан и оверен печатом удружења);
– фотокопију Статута удружења;
– потписане и печатиране протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту (уколико постоје);
– позитивне референце (уколико их има, на пример: писма препоруке и писма подршке).
 
Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења је 4.000.000,00 РСД.
Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења за област Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији ГО Земун је 2.500.000,00 РСД.
Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења за област Превентивно-промотивне активности из области безбедности у саобраћају на територији ГО Земун је 1.500.000,00 РСД.
Подносиоци пријаве могу поднети највише једну пријаву.
За оцену свих пристиглих предлога пројеката биће задужена Комисија за избор и праћење реализације пројекта.
 
Комисија ће извршити проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обавиће стручни преглед и вредновати предложене пројекте, у складу са условима и критеријумима конкурса.
 
Комисија ће листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року, који не може бити дужи од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 
Упутство за подношење пријава и пријавни формулар су доступни и могу се преузети са интернет-презентације Градске општине Земун: http://www.zemun.rs/.
 
Додатне информације на број телефона 011/3778-424; или путем и-мејла: info@zemun.rs
 
Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:
– посредством курира или личном доставом на адресу: Градска општина Земун, Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Земун, улицa Магистратски трг бр. 1 Земун, шалтери 1 и 2 – пријем поднесака – писарница. Подносиоци пријаве ће добити доказ о пријему.
– препорученом поштом на адресу: Градска општина Земун, Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Земун, улица Магистратски трг бр.1, 11080 Земун.
 

Коверат мора да садржи назнаку:
На предњој страни:
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

 
Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Земун
адреса: Магистратски трг бр.1, 11080 Земун.
Комисија за избор и праћење реализације пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју Градске општине Земун
НЕ ОТВАРАТИ
На задњој страни:
Назив и адреса подносиоца пријаве.
Коверат треба да садржи пријавни формулар (један оригинал, једна фотокопија и у електронској верзији на USB/CD-у) са пратећом документацијом.
 
Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или и-мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.
Свака пријава која доспе након крајњег рока, без обзира на начин достављања, неће се разматрати и неотворена коверта биће враћена подносиоцу пријаве.
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Није могуће накнадно употпунити документа која недостају.
 
Крајњи рок за реализацију пројекта је два месеца од дана потписивања уговора.
 
Рок за подношење пријава је 15.08.2017. године до 15.00 часова.
 
Упутство
 
Пријавни формулар
 


ЈАВНИ ПОЗИВ
 
за избор корисника за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Земун

 
Градска општина Земун је дана 31. јула 2017. године расписала Јавни позив за избор корисника за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Земун за 2017. годину.
Пријаве се достављају лично Повереништву за збрињавање избеглих,прогнаних и расељених лица, Градске општине Земун, Магистратски трг 1, канцеларија 97 и 20.
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 31.07.2017. године.
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА ХРАНЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ
 
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА ХРАНЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава по јавном позиву
 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563, 3778-564, 3778- 565, 3778- 470, 3778-471.


 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица,кроз набавку грађевинског материјала за територију градске општине Земун

 
Градска општина Земун је дана 31. јула 2017. године расписала Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица,кроз набавку грађевинског материјала за територију градске општине Земун за 2017. годину.
Програми и пројекти се морају реализовати на територији Градске општине Земун до 31.05.2018. године.
Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 31.07.2017. године.
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН,
 
ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563, 3778-564, 3778- 565, 3778- 470, 3778-471.


 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала, на територији градске општине Земун
 
Градска општина Земун је дана 31. јула 2017. године расписала Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала, на територији Градске општине Земун за 2017. годину.
Програми и пројекти се морају реализовати на територији Градске општине Земун до 31.05.2018. године.
Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 31.07.2017. године.
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563, 3778-564, 3778- 565, 3778- 470, 3778-471.


 
ОГЛАШАВА СЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УГРИНОВАЧКЕ, БАЧКЕ УЛИЦЕ И НОВОСАДСКОГ ПУТА (Т 6) ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
ОГЛАШАВА СЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА СЕВЕРНО ОД ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ, У ДЕЛУ ОД БАЧКЕ НОВОГРАДСКЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА СЕВЕРНО ОД ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ, У ДЕЛУ ОД БАЧКЕ ДО НОВОГРАДСКЕ УЛИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА СЕВЕРНО ОД ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ У ДЕЛУ ОД БАЧКЕ ДО НОВОГРАДСКЕ УЛИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 


 
ОГЛАШАВА СЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УГРИНОВАЧКУ УЛИЦУ, У ДЕЛУ ИЗМЂУ УЛИЦА БОСАНСКЕ И НОВОГРАДСКЕ
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА СТАРОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУНА НА ПРОСТОРУ ТРГА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УГРИНОВАЧКУ УЛИЦУ, У ДЕЛУ ИЗМЂУ УЛИЦА БОСАНСКЕ И НОВОГРАДСКЕ
 
ОГЛАШАВА СЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА СТАРОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУНА НА ПРОСТОРУ ТРГА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕМ ГОВОРОМ У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ
 
ОГЛАШАВА СЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕМ ГОВОРОМ У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ
 


 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР (ОД БУЛЕВАРА ЧАРНОЈЕВИЋА ДО УЛИЦЕ ПРИЛАЗ) ДО УЛИЦЕ МАРИЈЕ БУРСАЋ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД

 
РАНИ ЈАВНИ УВОД У ПЛАН


 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

 
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ


 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН У 2016. ГОДИНИ

 
Градска општина Земун је 8. фебруара 2016. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења, спортских програма и програма из области културе из буџета Градске општине Земун за 2016. годину.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 9. фебруара 2016. године.
 
Конкурсну документацију и обрасце можете преузети са интернет странице ГО Земун www.zemun.rs/konkursi/
 
Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-577.