ОПШТИНА ЗЕМУН ПРВА ПО ИЗДАВАЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА У БЕОГРАДУ

05. децембар 2016.

 
Према најновијој анализи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре грађевинске дозволе се у неким општинама у Србији издају неколико пута брже од просека у држави, који износи шест радних дана.
 
На основу извештаја Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од
3. децембра 2016. године Градска општина Земун проглашена je за најуспешнију општину Града Београда када је реч о брзини издавања грађевинских дозвола, односно читав поступак завршава се за мање од пет дана.
 
Реформа грађевинских дозвола, која је отпочела доношењем новог Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), а своју пуну форму доживела доношењем Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС”, бр. 113/15), показала је добре резултате и успешно се спроводи.
 
Напомињемо да се цео поступак издавања спроводи електронским путем, кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката (у даљем тексту: ЦИС), што подразумева размену докумената и поднесака у обједињеној процедури електронским путем, као и форму у којој се достављају, односно размењују поднесци и документа, укључујући и техничку документацију и акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи.
 
Општина Земун, односно Одељење за грађевинске и комуналне послове ГО Земун наставиће овај позитиван тренд, како би сви будући инвеститори били задовољни.
Својим радом Управа ГО Земун утицаће и на подизање свести грађана о обавези поштовања закона, што свакако доприноси естетском и урбаном развоју Земуна.
 
foto dozvole