ОГЛАС О ПРОДАЈИ КОРИШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

15. октобар 2018.

На основу Закључка Већа Градске општине Земун број: 06-766/2018-IV/43 од 20.09.2018. године и Одлуке о покретању поступка председника Градске општине Земун, број 06-797од 01.10.2018. године и решења о образовању комисије број 06-799/2018 од 01.10.2018. године, Комисија за спровођење поступка продаје коришћених службених путничких моторних возила у својини Градске општине Земун, путем лицитације, системом усменог јавног надметања

 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

11080 Земун, Магистратски трг бр. 1

 

објављује

 

ОГЛАС О ПРОДАЈИ КОРИШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ПУТЕМ ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ СИСТЕМОМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

 

Подаци о коришћеним службеним путничким моторним возилима у својини Градске општине Земун:

 

– Марка – ŠKODA, модел – OCTAVIA А5 1.9 TDI ELEGANCE, година производње – 2010, регистровано, датум прве регистрације – 14.04.2010. године, регистарска ознака – BG 141 – DD, боја возила – 9М црна метализирана, пређена километража на дан 10.09.2018. године – 273.514 километара; почетна цена 550.000,00 динара;

– Марка – ŠKODA, модел – OCTAVIA А5 AMBIENTE 1.9 TDI, година производње – 2008, регистровано до 29.09.2018. године, датум прве регистрације 01.10.2008. године, регистарска ознака – BG 433 – OZ; боја возила – 7Д сива тамна метализирана, пређена километража на дан 10.09.2018. године – 253.202 км; почетна цена 400.000,00 динара;

– Марка – ŠKODA, модел – FABIA ELEGANCE 1.4, година производње -2006, регистровано, датум прве регистрације 28.12.2006. године, регистарска ознака – BG 047 – IK; боја возила – 7Б сива светла метализирана, пређена километража на дан 10.09.2018. године – 268.310 км; почетна цена 180.000,00 динара;

– Марка – VOLKSWAGEN, модел – JETТA 2.0 TDI, година производње – 2005, регистровано, датум прве регистрације 14.04.2006. године, регистарска ознака – BG 150 – AE; боја возила – 7Б сива светла, пређена километража на дан 10.09.2018. године – 388.262 километара; почетна цена 300.000,00 динара.

 

Усмено јавно надметање одржаће се 18.10.2018. године с почетком у 12,00 часова у скупштинској сали пословне зграде ГО Земун (први спрат), Магистратски трг бр. 1, Земун.

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ  ПРЕМА СЛЕДЕЋИМ ПРАВИЛИМА:

 

ИЗВОД ИЗ П Р А В И Л А

О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

ЗА ПРОДАЈУ КОРИШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ

ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

 У овом процесу лицитације није могућа продаја за износ нижи од назначене почетне продајне цене. Купац, уговорени износ плаћа у року од 5 (пет) дана од дана одржане продаје, на начин како је то ближе утврђено Уговором о купопродаји.

 

Ако се возила не продају на првом усменом јавном надметању одређује се и заказује следеће, у року од минимум 8 (осам) дана од дана одржавања првог усменог јавног надметања.

 

Возила се продају по принципу ВИЂЕНО – КУПЉЕНО и неће се примати никаква рекламација која се односи на исправност, комплетност и техничке карактеристике возила. Возила се могу разгледати 5 (пет) радних дана у периоду 08.10.2018.-15.10.2018. године, у периоду од 10,00 до 14,00 часова, на паркингу Градске општине Земун, Магистратски трг 1, Земун. Особа за контакт:Милан Крстић, тел. 011/3778-409, e – mail: milan.krstic@zemun.rs и Недељко Вундук 011/3778-409.

 

Право надметања имају правна и физичка лица која уплате депозит у износу од 12.000,00 динара, за свако изабрано возило. Уплата депозита у назначеном износу врши се на рачун депозита – ГО Земун – депозит – Јавно надметање продаја службених возила, број рачуна 840-1152804-57, са позивом на број ЈМБГ учесника лицитације, најкасније до 15.10.2018. године.

Сви учесници у јавном надметању дужни су да попуне Пријаву и Изјаву за учешће на јавном надметању (образац Пријаве и Изјаве за учешће на јавном надметању може се преузети у Градској оштини Земун у канцеларији број 40, први спрат, као и на сајту ГО Земун www.zemun.rs) за физичка/правна лица за куповину коришћених возила у својини Градске општине Земун. Учесници надметања дужни су са собом понети личну карту, фотокопирани број текућег рачуна који поседују у банкама и доказ о извршеној уплати, а представници правних лица документацију потребну правном лицу (акт о регистрацији, овлашћење правног лица за учешће на јавној продаји – јавном надметању).  Пријава и Изјава за учешће на лицитацији подноси се на адресу: „Комисија за спровођење поступка продаје коришћених службених путничких моторних возила у својини Градске општине Земун, путем поступка лицитације, системом усменог јавног надметања“, а попуњена пријава се предаје на писарници Градска општина Земун, Магистратски трг бр. 1, Земун, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕЊЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ“, најкасније до 15.10.2018. године до 14,00 часова.

 

Процес евидентирања учесника на јавној лицитацији обавиће се 18.10.2018. године у 11,30 часова.

 

Предмет продаје доделиће се оном учеснику у јавном надметању који понуди највишу цену. Трошкове преноса власништва као и трошкове транспорта и друге трошкове сноси купац. Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року од 5 (пет) дана од дана потписивања Записника о резултатима јавне лицитације. Купац је дужан да купљена возила исплати у целости, пре преузимања возила, у року од 5 (пет) дана од дана потписивања купопродајног уговора. Купац који не плати продајну цену у означеном року, губи право на повраћај депозита, а право на куповину возила стиче први следећи најповољнији понуђач.

 

Учеснику који на јавној лицитацији понуди највишу цену, уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену, док је разлику између депонованог износа и купопродајне цене учесник дужан да уплати „на рачун примања од продаје покретних ствари у корист нивоа Општине“, број уплатног рачуна 840-812151843-08, модел 97, позив на број 35-021 у складу са одредбама уговора о купопродаји. Учесницима у јавном надметању који не буду одређени као купци, враћа се уплаћени депозит у року од 30 дана, од дана завршетка јавног надметања. Повраћај депозита правним и физичким лицима врши се на претходно достављени рачун. Доказ о извршеној уплати, као и број рачуна (за правна и физичка лица) на који ће се извршити повраћај депозита, учесници су дужни доставити Комисији, два дана пре јавног надметања, односно до 15.10.2018. године, до 14:00 часова.

 

Остале информације заинтересована лица могу добити на тел. контакт  011/3778-409, е-mail: milan.krstic@zemun.rs и Недељко Вундук, на тел. контакт  011/3778-409.

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА