Привреда

 

Земун поседује велики привредни потенцијал. Чини га привредне зоне које се налазе на најатрактивнијим локацијама за будуће инвеститоре и то: Горњи Земун зона 1 и 2, Горњи Земун зона 3 и 4, Ауто-пут, пословно привредни комплекс Клисина, Батајнички друм;
 

 
путања http://www.urbel.com/documents/planovi/4271(sl%20l%2034-03).pdf,
http://www.urbel.com/default.aspx?ID=uzb_PDR03-07
 

Поред тога, Земун је средиште друмског, речног и ваздушног саобраћаја, што отвара нове могућности за отварање дистрибутивних центара и складиштења роба. Земун представља и велики туристички потенцијал.
 
Сам положај Земуна условио је његов будући развој који се креће у два правца: један је ширење ка аутопуту, где је инфраструктурна опремљеност присутна и други правац према реци. Развојем привредних зона омогућен је долазак страних инвеститора и отварање нових радних места.
 
У Земуну послују представници фармацеутске, хемијске, прехрамбене, електронске, дрвне, текстилне, грађевинске индустрије, ИТ сектора. Последњих година земунска привреда је обновљена оснивањем и отварањем представништава великог броја иностраних компанија.
 
Значајну улогу у привреди Земуна и целог региона од увек су имале и научне установе попут: Института за кукуруз (основан 1946. год.), Института за сточарство (основан 1952. год.) Института за примену нуклеарне енергије у пољопривреди (основан 1959. год.), Рударског института (основан 1960. год.) Института за механизацију пољопривреде (основан 1946. год.) Институт за заштиту биља и животне средине и други.
 
На земунско – сремској заравни, простире се око 11.000 ха пољопривредног земљишта. Регистровано је близу 1000 пољопривредних газдинстава, који се углавном баве сточарством и ратарством. Део државног пољопривредног земљишта издаје се у закуп, а од остварених прихода унапређује се пољопривредна производња. Доминира учешће ораница и башта, а највеће површине су под житарицама, индустријским биљем, сточно-крмним биљем и повртним биљем.
 
Земун и обала Дунава сврстани су међу приоритетне тачке развоја туризма у Београду и подједнако су важне као и уже градско језгро.