Prirodna sredina i ekologija

 Veliko ratno ostrvo u površini od 157.91 ha, nalazi se na ušću Save u Dunav. Nastalo je kao sedimentna i akumulativno-aluvijalna tvorevina Dunava, čije je peščane taloge usporila reka Sava. Na ovom ostrvu živi i gnezdi se veliki broj ptica močvarica zaštićenih međunarodnim ugovorima. Neke se povremeno javljaju u preletima, pošto se ovo područje nalazi na putu migracija sever-jug.

 

ekologija2

 

Na Velikom ratnom ostrvu su kolonije belih čaplji (Egretta alba), sive čaplje (Ardea cinerea), crvene čaplje (Ardea purpurea), kormorana (Phalacrocorax puqmaeus), i gakova (Nucticorax nucticorax).

Prirodne retkosti: žalar slepić (Charadrias dubius), čigra (Sterna hirundo), srebrnasti galeb (Larus argentatus), kukumavka (Athene noctua) i slavuj (Luscinia luscinia).

Stalno naseljene ptice: senica (Parus major), puzavac (Cumma eyponaea), kos (Turdus merula), trstenjak mlakar (Acrocephalus palustris), bela pliska (Mitacilla alba) i divlja patka (Anas platyrhunchos).

 

spomenicikulture3_0

 

Fauna je zastupljena u brojnim populacijama glodara, lasica (Mustella nivalis) i ježeva (Erinadeus europaeus).

Flora je karakteristična za močvarska staništa: trska i rogoz, šaševi i ševar, vrba i crna topola, zova, bagrenac, kopriva, bela rosulja, povit, ladolež i ostale zeljaste vrste.

Kanal Galovica u dužini od 52 km sakuplja sve vode koje se slivaju sa Fruške gore, povezan je sa spletom kanala za odvodnjavanje podzemnih i nadzemnih voda. Galovica obiluje belom ribom i stecište je velikog broja ljubitelja pecanja i prirode.

Dobanovački zabran, šuma u površini od 500 ha, bogata krupnom divljači.

Zemunski gradski park, u centru Zemuna, zaštićeno prirodno dobro sa zaštićenim stablima: Ginko (Ginko biloba), starosti oko 100 godina, Gvozdeno drvo (Gumnocladus cannadensing) staro oko 100 godina, Tisa (Taxus baccata), više stabala starih oko 60 godina i Sofora (Sophora Japonica), starosti oko 100 godina.