Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних

Име и презиме супружника (1) : *

Име и презиме супружника (2) : *

Девојачко презиме:

Име и девојачко презиме мајке: *

Датум венчања (ДД. ММ. ГГГГ.):

Место венчања: *


Адреса на коју се испоручује извод

Ime: *

Презиме: *

Улица: *

Кућни број: *

Број стана: *

Teлефон: *

Поштански број: *

Место: *

Е mail: *

Документ издати на међународном обрасцу: ( не користи се у Републици Србији):
ДаНе

Име и презиме подносиоца захтева : *

Да ли се извод тражи за лице на које се подаци односе:
ДаНе

Уколико је одговор негативан, назначити однос са лицем за које се извод тражи: *
Овај тест је заштита од аутоматског попуњавања форме
captcha

Који је текст на слици? *

Упишите карактере са слике у ово поље