Naručivanje dokumenata

Opština Zemun vam omogućava da putem interneta poručite izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana.
 
Izvodi iz matičnih knjiga izdaju se na zahtev lica na koja se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja. ( Čl. 83. Zakona o matičnim knjigama „Sl. Glasnik RS“ br. 20/09, 145/14).

 

Za sva dokumenta naručena ovim putem plaća se iznos u celosti: republička taksa + PTT troškovi.

 

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Zahtev za izdavanje uverenja iz knjige državljana

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

 

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

(“Sl. Glasnik R. Srbije”, br. 50/2018 )

 

– ZAHTEV – 310,00 DINARA
– IZVOD IZ MKR – 430,00 DINARA (+120,00)
– IZVOD IZ MKV – 430,00 DINARA (+120,00)
– IZVOD IZ MKU – 430,00 DINARA (+120,00)
– UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU – 780,00 DINARA (+470,00)
– INTERNACIONALNI IZVOD – 720,00 DINARA (+ 410,00)
– UVERENJE O SL. BRAČ. STANJU – 1.150,00 DINARA
– ZAHTEV ZA NAKNADNI UPIS – 310,00 DINARA
– REŠENJE O PROMENI LIČ. IMENA – 840,00 DINARA
– ZAHT. ZA NAK.UPIS.ČINJ.SMRTI – 840,00 DINARA
– UVERENJA I POTVRDE – 780,00 DINARA
– ZAKLJUČENJE BRAKA PREKO PUNOMOĆNIKA – 780,00 DINARA

 

– PEČAT APOSTILE, PRVI OSNOVNI SUD, NIKOLE TESLE 42A
– PRIZNANJE INOSTR. PRESUDE, VIŠI SUD – TIMOČKA 15
– UVERENJE O KRIVIČNOM GONJENJU – ZA ZEMUN TREĆI OSNOVNI SUD
– UVERENJE O OSUĐIVANOSTI (KAŽNJAVANJU) – POLICIJSKA STANICA

 
 
Sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju se obezbeđuju preko Pošte putem POST EXPRESS-a i to u roku od pet radnih dana.

 

Podneti zahtevi se obrađuju radnim danima od 8 do 15 časova

Takse i troškovi dostave plaćaju se prilikom preuzimanja izvoda

 

U slučaju da je zahtev sporan bićete kontaktirani preko e-mail adrese

maticari@zemun.rs

 

Detaljnije informacije možete dobiti i na telefon: 011 2613 677