Naručivanje dokumenata

Od 01.01.2019. godine, novim zakonskim rešenjima predviđeno je da se matične knjige rođenih, venčanih , umrlih  kao i evidencije državljana Republike Srbije vode u jedinstvenom sistemu  –  Registru matičnih knjiga, u elektronskom obliku.

 

U skladu sa čl. 83 Zakona o matičnim knjigama („Sl.glasnik Republike Srbije“broj 20/2009, 145/2014 i 47/2018), izvod iz matičnih knjiga i uverenja izdaju se na zahtev lica  na koje se ti podaci odnose, supružniku, krvnom srodniku u pravoj liniji i licu koje je u drugom stepenu krvnog srodstva u pobočnoj liniji, usvojitelju ili staratelju.

 

Na  ovaj način obezbeđena je jednobraznost u radu i primeni propisa u svim matičnim službama na teritoriji Republike Srbije kao i brže i lakše ostvarivanje prava građana. To praktično znači da građanin može pribaviti ispravu iz matične evidencije (izvod iz matične knjige ili uverenje o državljanstvu) bez obzira na mesto upisa činjenice koju tom ispravom dokazuje.

 

Opština Zemun vam omogućava da putem interneta poručite izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana.

 

Za sva dokumenta naručena ovim putem plaća se iznos u celosti: republička taksa + PTT troškovi.

 

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Zahtev za izdavanje uverenja iz knjige državljana

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

 

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

(“Sl. Glasnik R. Srbije”, br. 50/2018 )


– IZVOD IZ MKR – 440,00 DINARA 
– IZVOD IZ MKV – 440,00 DINARA 
– IZVOD IZ MKU – 440,00 DINARA 
– UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU – 800,00 DINARA 
– INTERNACIONALNI IZVOD – 740,00 DINARA 
– UVERENJE O SL. BRAČ. STANJU – 1.190,00 DINARA
– ZAHTEV ZA NAKNADNI UPIS – 320,00 DINARA
– REŠENJE O PROMENI LIČ. IMENA – 800,00 DINARA
– ZAHT. ZA NAK.UPIS.ČINJ.SMRTI – 800,00 DINARA
– UVERENJA I POTVRDE – 800,00 DINARA
– ZAKLJUČENJE BRAKA PREKO PUNOMOĆNIKA – 800,00 DINARA

 

– PEČAT APOSTILE, PRVI OSNOVNI SUD, NIKOLE TESLE 42A
– PRIZNANJE INOSTR. PRESUDE, VIŠI SUD – TIMOČKA 15
– UVERENJE O KRIVIČNOM GONJENJU – ZA ZEMUN TREĆI OSNOVNI SUD
– UVERENJE O OSUĐIVANOSTI (KAŽNJAVANJU) – POLICIJSKA STANICA

 
 
Sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju se obezbeđuju preko Pošte putem POST EXPRESS-a i to u roku od pet radnih dana.

 

Podneti zahtevi se obrađuju radnim danima od 8 do 15 časova

Takse i troškovi dostave plaćaju se prilikom preuzimanja izvoda

 

U slučaju da je zahtev sporan bićete kontaktirani preko e-mail adrese

maticari@zemun.rs

 

Detaljnije informacije možete dobiti i na telefon: 011 2613 677