Naručivanje dokumenata

Opština Zemun vam omogućava da putem interneta poručite izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana.
 
Izvodi iz matičnih knjiga izdaju se na zahtev lica na koja se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja. ( Čl. 83. Zakona o matičnim knjigama „Sl. Glasnik RS“ br. 20/09, 145/14).

 

Za sva dokumenta naručena ovim putem plaća se iznos u celosti: republička taksa + PTT troškovi.

 

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Zahtev za izdavanje uverenja iz knjige državljana

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

 
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI
(„Sl. Glasnik R.S br. 61/2017.)
 
– IZVOD IZ MKR – 430 DINARA (+120)
– IZVOD IZ MKV – 430 DINARA
– IZVOD IZ MKU – 430 DINARA
– UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU – 770 DINARA (+440)
– INTERNACIONALNI IZVOD – 720 DINARA (+390)
– UVERENJE O SL. BRAČNOM S. – 1.140 DINARA
– ZAHTEV ZA NAKNADNI UPIS – 310 DINARA
– REŠENJE O PROMENI L. IMENA – 770 DINARA
– ZAHTEV ZA NAK. UPIS ČINJ. SMRTI – 770 DINARA
– UVERENJA I POTVRDE – 770 DINARA
– ZAKLJUČENJE BRAKA PREKO PUNOMOĆNIKA – 770 DINARA

 
 
– V SUD APOSTILLE, NIKOLE TESLE 42A
– III SUD PRIZNANJE INOSTRANE PRESUDE, TIMOČKA BR. 15
– I OPŠ. SUD (PALATA PRAVDE) – DA NIJE OSUĐIVAN
– SUP – DA NIJE KAŽNJAVAN
 

Sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju se obezbeđuju preko Pošte putem POST EXPRESS-a i to u roku od pet radnih dana.

 

Podneti zahtevi se obrađuju radnim danima od 8 do 15 časova

Takse i troškovi dostave plaćaju se prilikom preuzimanja izvoda

 

U slučaju da je zahtev sporan bićete kontaktirani preko e-mail adrese

maticari@zemun.rs

 

Detaljnije informacije možete dobiti i na telefon: 011 3778 427