Наручивање докумената

Општина Земун вам омогућава да путем интернета поручите извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана.
 
Изводи из матичних књига издају се на захтев лица на која се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује право на приступ информацијама од јавног значаја. ( Чл. 83. Закона о матичним књигама „Сл. Гласник РС“ бр. 20/09, 145/14).

 

За сва документа наручена овим путем плаћа се износ у целости: републичка такса + ПТТ трошкови.

 

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних

Захтев за издавање уверења из књиге држављанa

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих

 
УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ ИЗ ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
(„Сл. Гласник Р.С бр. 45/15 од 01.06.2015.)
 
– ИЗВОД ИЗ МКР – 420 ДИНАРА (+120)
– ИЗВОД ИЗ МКВ – 420 ДИНАРА
– ИЗВОД ИЗ МКУ – 420 ДИНАРА
– УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ – 740 ДИНАРА (+440)
– ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ИЗВОД – 690 ДИНАРА (+390)
– УВЕРЕЊЕ О СЛ. БРАЧНОМ С. – 1.100 ДИНАРА
– ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС – 300 ДИНАРА
– РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ Л. ИМЕНА – 740 ДИНАРА
– ЗАХТЕВ ЗА НАК. УПИС ЧИЊ. СМРТИ – 740 ДИНАРА
– УВЕРЕЊА И ПОТВРДЕ – 740 ДИНАРА
– ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА – 740 ДИНАРА
 
 
– V СУД APOSTILLE, NIKOLE TESLE 42A
– III СУД ПРИЗНАЊЕ ИНОСТРАНЕ ПРЕСУДЕ, ТИМОЧКА БР. 15
– I ОПШ. СУД (ПАЛАТА ПРАВДЕ) – ДА НИЈЕ ОСУЂИВАН
– СУП – ДА НИЈЕ КАЖЊАВАН

 

Све пошиљке у унутрашњем саобраћају се обезбеђују преко Поште путем POST EXPRESS-a и то у року од пет радних дана.

 

Поднети захтеви се обрађују радним данима од 8 до 15 часова

Таксе и трошкови доставе плаћају се приликом преузимања извода

 

У случају да је захтев споран бићете контактирани преко e-mail адресе

maticari@zemun.rs

 

Детаљније информације можете добити и на телефон: 011 3778 427