Naknada zarade za vreme porodiljskog

 
I Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruju:
 
1) porodilje zaposlene kod pravnih i fizičkih lica;
2) porodilje koja samostalno obavljaju delatnost.
 
Naknada zarade utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane za minuli rad, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.
 
Pun iznos naknade zarade pripada porodilji pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu, ili naknadu zarade, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno. Porodilji koja je bila u radnom odnosu, od tri do šest meseci pripada 60 odsto, a porodilji u random odnosu do tri meseca pripada 30 odsto od iznosa naknade zarade.
 
Mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata, samo ukoliko u smislu prethodnog teksta porodilji pripada pun iznos naknade.
 
Obračun i isplatu naknade zarade vrši poslodavac istovremeno sa obračunom i isplatom zarada zaposlenima.
 
Poslodavcu se vrši refundacija isplaćenih sredstava po dostavljanju dokaza da je isplatio naknadu zarade porodilji.
 
II Ostvarivanje prava na naknadu zarade vrši se na osnovu podnetog popunjenog obrasca zahteva i sledećih dokaza:
 
• izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad u vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta – original doznake;
• fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu;
• fotokopije overene zdravstvene knjižice majke;
• rešenja o pravu na porodiljsko odsustvo i osustvo sa rada radi nege deteta;
• ugovora o radu;
• fotokopije prijave na PIO;
• fotokopije radne knjižice;
• rešenja nadležnog organa o privremenom zatvaranju radnje, odnosno o privremenom poveravanju obavljanja te delatnosti drugom licu, odnosno lične izjave da u vreme trajanja odsustva neće obavljati istu ili drugu delatnost, samo za lice koje samostalno obavlja delatnost koju zbog njene prirode nije moguće preneti na drugo lice.
 
Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
 
III Za utvrđivanje osnovice za isplatu naknade zarade uz popunjenu potvrdu o visini osnovne zarade zaposlene, uvećane za minuli rad, za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva za svaki mesec pojedinačno, dostavljaju se i sledeći dokazi:
 
• obračun zarade, odnosno naknade zarade koji je poslodavac dužan da dostavi zaposlenom, u skladu sa zakonom, za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;
• izveštaj (izvod) banke sa obeleženim iznosima isplaćene zarade i uplaćenim porezima i doprinosima za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;
• rešenje nadležnog organa o mesečnoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje , za polsednih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je započeto korišćenje odsustva, i po isteku godine rešenje o konačnoj osnovici, samo za lice koje samostalno obavlja delatnost.
 
Potvrda o ostvarenoj zaradi
 
Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruju zaposlene porodilje u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Beograd, 27. marta 43-45.
 
IV Za refundaciju isplaćenih naknada poslodavac dostavlja:
 
• obrazac NZ-1 (original u dva primerka);
• fotokopije obrazaca PP OPJ i PP od-1 nakon overe u poreskoj upravi;
• dokaz o isplaćenoj naknadi zarade zaposlenom (fotokopije izvoda banke sa obeleženim iznosima isplaćene naknade zaposlenom i uplati poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, odnosno, ukoliko poslodavac vrši isplatu preko blagajne, uz izveštaj banke, dostavlja i potpisan spisak od strane zaposlenog o primnljenoj naknadi zarade).
 
Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege detetaostvaruje jedan od roditelja deteta mlađeg od 5 godina kome je zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti neophodna posebna nega, u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45.
 
Uz popunjen obrazac zahteva, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
 
• Fotokopija zdravstvene dokumentacije deteta;
• Fotokopija zdravstvene knjižice podnosioca zahteva.
 
Zahtev za ostvarivanje ovih prava građani Mladenovca podnose u punktu Sekretarijata u ul. Nikole Pašića 27 u Mladenovcu, građani Obrenovca u ul. Beogradskog bataljona 10c u Obrenovcu, a građani Lazarevca u ul. Karađorđevoj 17 u Lazarevcu.
 
Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme posebne nege deteta