Надлежност општинске грађевинске инспекције

 
Општински грађевински инспектор врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Општина (објекти површине до 800м²).
 
Општински грађевински инспектор у вршењу надзора има право и дужност да проверава да ли:
 

 • привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објеката, испуњавају прописане услове;
 • је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и потврђена пријава о почетку грађења,односно издато решење из члана 145.закона о планирању и изградњи;
 • да је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са законом о планирању и изградњи;
 • да се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно техничкој документацији на основу које је издато решење о пријави радова из чл. 145 Закона о планирању и изградњи;
 • да је градилиште обележено на прописан начин;
 • извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације које се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормама и нормама квалитета;
 • да је извођач радова предузео мере за безбедност објеката, суседних објеката, саобраћаја околине и заштиту животне средине;
 • на објекту који се гради или је изграђен постоје недостатци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине;
 • извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописан начин;
 • да се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавање објекта;
 • да је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона;
 • да је за објекат који се користи издата употребна дозвола;
 • да се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола.

У вршењу инспекцијског надзора општински грађевински инспектор је овлашћен да доноси решења о уклањању објеката или његовог дела, да налаже обуставу радова, доноси решења о забрани и наредби, као и предузимање других мера прописаних законом као што је доношење решења којим се наређује затварање градилишта.
 
Општински грађевински инспектор није надлежан за инспекцијски надзор за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола (једноставни објекти који се граде на истој катастарској парцели као и главни објекат (вртна сенила до 15м2 основе, стазе, платои, вртни базени и рибњаци површине до12м2 и дубине 1м, надстрешнице, дечија игралишта и сл), а за утврђивање настале штете на објекту надлежан је овлашћени вештак и суд.