МВ-У-20/15

03. септембар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – услуга –
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА-ПАРТИЈА 2 Редни број јавне набавке
МВ-У-20/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности – услуга –
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА-ПАРТИЈА 2 Редни број јавне набавке
МВ-У-20/15

Позив за подношење понуда

КД

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору