Konkursi


30. april 2019. godine

 

Na osnovu člana 15. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, broj 38/18), i Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu br. 06-255/2019-V od 25.03.2019. godine, predsednik Gradske opštine Zemun, donosi

 

ODLUKU O IZBORU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA


15. april 2019. godine

 

Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun.

 

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA


15. april 2019. godine

 

Poziv za podnošenje prijava za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području gradske opštine Zemun

 

U skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 i 99/11) i Uredbom Vlade RS o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 8/12,94/13 i 16/18)


GRADSKA
OPŠTINA ZEMUN
Savet za bezbednost saobraćaja na putevima gradske opštine Zemun
adresa: Magistratski trg br 1 Zemun


upućuje


POZIV

za podnošenje prijava
ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN, A U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I PROGRAMOM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2018. GODINU

 

Gradska  opština  Zemun,  Savet  za bezbednost saobraćaja na putevima gradske opštine Zemun,  u daljem tesktu Savet, na osnovu Zaključka broj 06-409/19, od 12.04.2019. godine, poziva  sve  zainteresovane  da  podnesu  prijavu  za  dodelu  sredstava  za  finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području gradske opštine Zemun.

U  obzir  će  se  uzeti  projekti  koji  doprinose  unapređenju bezbednosti u saobraćaju kroz aktivnosti u sledećim oblastima:

 

– Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji GO Zemun

– Preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti u saobraćaju na teritoriji GO Zemun koje za cilj imaju podizanje nivoa svesti o značaju bezbednog učestvovanja u saobraćaju na teritoriji GO Zemun

 

Podnosioci prijave moraju da budu udruženja registrovana u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Beograda u saglasnosti sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 i 99/11) i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta i statuta, ostvaruju ciljeve u oblasti saobraćaja, dok partneri u projektu mogu biti sva pravna lica.

 

Podnosioci prijave dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– prijavni formular u elektronskoj i štampanoj verziji – potpisan i overen pečatom udruženja sa predlogom budžeta projekta koji je sastavni deo prijavnog formulara (u štampanoj verziji – potpisan i overen pečatom udruženja);
– fotokopiju Statuta udruženja;
– potpisane i pečatirane protokole o saradnji sa svim partnerima na projektu (ukoliko postoje);
– pozitivne reference (ukoliko ih ima, na primer: pisma preporuke i pisma podrške).

 

Visina obezbeđenih finansijskih sredstava za podršku projektima udruženja je 5.500.000,00 RSD.
Maksimalan iznos za finansiranje ili sufinansiranje projekta udruženja za oblast Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji GO Zemun je 2.500.000,00 RSD.

Maksimalan iznos za finansiranje ili sufinansiranje projekta udruženja za oblast Preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti u saobraćaju na teritoriji GO Zemun je 3.000.000,00 RSD.
Podnosioci prijave mogu podneti najviše jednu prijavu.
Za ocenu svih pristiglih predloga projekata biće zadužena Komisija za izbor i praćenje realizacije projekta.

Komisija će izvršiti proveru ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, obaviće stručni pregled i vrednovati predložene projekte, u skladu sa uslovima i kriterijumima konkursa.

 

Komisija će listu rangiranja prijavljenih projekata utvrditi u propisanom roku, koji ne može biti duži od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Uputstvo za podnošenje prijava i prijavni formular su dostupni i mogu se preuzeti sa internet-prezentacije gradske opštine Zemun: http://www.zemun.rs/ .

 

Dodatne informacije na broj telefona 011/3778-424; ili putem i-mejla: info@zemun.rs

 

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
– posredstvom kurira ili ličnom dostavom na adresu: Gradska opština Zemun, Savet za bezbednost saobraćaja na putevima  gradske opštine Zemun, ulica Magistratski trg br 1 Zemun,  šalteri 1 i 2 – prijem podnesaka – pisarnica. Podnosioci prijave će dobiti dokaz o prijemu.
– preporučenom poštom na adresu: Gradska opština Zemun, Savet za bezbednost saobraćaja na putevima  gradske opštine Zemun, ulica Magistratski trg br 1 Zemun 11080.

 

Koverat mora da sadrži naznaku:
Na prednjoj strani:
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN
Savet za bezbednost saobraćaja na putevima gradske opštine Zemun
adresa: Magistratski trg br 1 Zemun 11080.
Komisija za izbor i praćenje realizacije projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na području gradske opštine Zemun
NE OTVARATI
Na zadnjoj strani:
Naziv i adresa podnosioca prijave.
Koverat treba da sadrži prijavni formular (jedan original, jedna fotokopija i u elektronskoj verziji na USB/CD-u) sa pratećom dokumentacijom.

 

Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili i-mejlom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.
Svaka prijava koja dospe nakon krajnjeg roka, bez obzira na način dostavljanja, neće se razmatrati i neotvorena koverta biće vraćena podnosiocu prijave.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nije moguće naknadno upotpuniti dokumenta koja nedostaju.

 

Krajnji rok za realizaciju projekta je 30.09.2019.

 

Rok za podnošenje prijava je 15.05.2019. godine do 15.00 časova.

 

Uputstvo

Prijavni formular


10. april 2019. godine

 

REŠENJE O ODOBRENJU I VISINI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN KOJI SE SUFINANSIRA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2019. GODINU


27. mart 2019. godine

 

Na osnovu člana 13. i 14. Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl.list grada Beograda“ broj 38/18), Komisija za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu, broj 06-55/2019-V od 1. februara 2019. godine, donela je

 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU RANG LISTE VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA

 

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE


25. mart 2019. godine

 

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

Predsednik gradske opštine Zemun je 25. marta 2019. godine raspisao Javni konkurs za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun, na osnovu Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 26. marta  2019. godine,  a završava se zaključno sa 9. aprilom 2019. godine.

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/ 2198-608.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA


22. mart 2019. godine

 

Na osnovu člana 15. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, broj 38/18), i Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu br. 06-53/2019-V od 01.02.2019. godine, predsednik Gradske opštine Zemun, donosi

 

ODLUKU O IZBORU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA


15. mart 2019. godine

 

Na osnovu člana 12. Odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun (”Sl. List grada Beograda”, br.38/18 ), i Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun, broj 06-54/2019-v od 01.02.2019. godine, predsednik Gradske opštine Zemun, donosi

 

ODLUKU O IZBORU PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA


08. mart 2019. godine

 

Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun.

 

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA


04. mart 2019. godine

 

Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za izgradnju, obnovu, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje je utvrdila Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun.

 

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA


23. februar 2019. godine

 

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

RADNO MESTO: ADMINISTRATIVNI POSLOVI – jedan (1) izvršilac

 

RADNO MESTO: POSLOVI JAVNIH NABAVKI – PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORENIH NABAVKI – jedan (1) izvršilac

 

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME


 

01. februar 2019. godine

 

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

Predsednik gradske opštine Zemun je 1. februara 2019. godine raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu, na osnovu Odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 2. februara  2019. godine, a završava se zaključno sa 16. februarom 2019. godine. 

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/3778-555.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA


01. februar 2019. godine

 

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

Predsednik gradske opštine Zemun je 1. februara 2019. godine raspisao Javni konkurs za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun, na osnovu Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 2. februara  2019. godine,  a završava se zaključno sa 16. februarom 2019.godine.

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/ 2198-608.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA


01. februar 2019. godine

 

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

Predsednik gradske opštine Zemun je 1. februara 2019. godine raspisao Javni konkurs za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun, na osnovu Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno od 2. februara 2019. godine, a završava se zaključno sa  3. martom 2019. godine.

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/3778-553, 062/ 8019-126.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA


24. januar 2019.

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA  ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN U 2019. GODINI

 

Predsednik Gradske opštine Zemun je doneo Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa iz budžeta Gradske opštine Zemun u 2019. godini.

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA


18. januar 2019.

 

KONKURS ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA KUPOVINOM I DAVANJEM STANOVA U ZAKUP NA LOKACIJI KAMENDIN 2


09. januar 2019.

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 

 

RADNO MESTO: POSLOVI VOZAČA, DVA (2) IZVRŠIOCA

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA


16. novembar 2018.

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN


26. oktobar 2018.

 

Na osnovu člana 15. Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, broj 38/18) i Odluke o utvrđivanju liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2018. godinu br. 06-704/2018-V od 31. 8. 2018. godine,  predsednik Gradske opštine Zemun,  doneo je i objavljuje:

 

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA


17. oktobar 2018.

 

Na osnovu člana 13. i 14. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl.list grada Beograda“ broj 38/18), Komisija za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2018. godinu donela je i objavljuje:

 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU RANG LISTE VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA


17. oktobar 2018.

 

Na osnovu člana 15. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, broj 38/18), i Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2018. godinu br. 06-705/2018-V od 31.08.2018. godine, predsednik Gradske opštine Zemun, donosi

 

ODLUKU O IZBORU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA


Na osnovu člana 12. Odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18), i Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun, broj 06-706/2018-V od 31. 08. 2018. godine, predsednik Gradske opštine Zemun, donosi 

 

ODLUKU O IZBORU PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA


Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2018. godinu utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun.

 

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun


Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za izgradnju, obnovu, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje je utvrdila Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun.

 

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun


INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 

 

RADNO MESTO: POSLOVI PRIJEMNE KANCELARIJE, JEDAN (1) IZVRŠILAC

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

 

Gradska opština Zemun je 31. avgusta 2018. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2018. godinu, na osnovu Odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja,

odnosno od 1. septembra 2018. godine.

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/3778-555.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

 

Gradska opština Zemun je 31. avgusta 2018. godine raspisala Javni konkurs za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Zemun, na osnovu Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja,

odnosno od 1. septembra 2018. godine.

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/ 2198-608.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

 

Gradska opština Zemun je 31. avgusta 2018. godine raspisala Javni konkurs za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Zemun, na osnovu odluka Skupštine gradske opštine Zemun:

 

1. Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 30 dana od dana objavljivanja,

odnosno od 1. septembra 2018. godine.

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/3778-553, 062/ 8019-126.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 

 

RADNO MESTO: POSLOVI OBRAČUNA ISPLATA I LIKVIDATURE U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE JEDAN (1) IZVRŠILAC

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 

 

RADNO MESTO: ADMINISTRATIVNI POSLOVI KANCELARIJE ZA MLADE JEDAN (1) IZVRŠILAC

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 

 

RADNO MESTO: RADNO MESTO: UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE JEDAN (1) IZVRŠILAC

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA


INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 

 

RADNO MESTO: PRAVNI POSLOVI IZ KOMUNALNE OBLASTI, JEDAN (1) IZVRŠILAC

 
INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 

 

RADNO MESTO: NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN, JEDAN (1) IZVRŠILAC

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 

 

RADNO MESTO: POSLOVI BUDŽETA-STUDIJSKO ANALITIČKI, JEDAN (1) IZVRŠILAC
RADNO MESTO: ADMINISTRATIVNI POSLOVI, JEDAN (1) IZVRŠILAC
RADNO MESTO: POSLOVI LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA, JEDAN (1) IZVRŠILAC
RADNO MESTO: POSLOVI PROTOKOLA, JEDAN (1) IZVRŠILAC

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA


INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 
RADNO MESTO: UMETNIČKI DIREKTOR, 1 izvršilac

RADNO MESTO: POSLOVNI SEKRETAR, 1 izvršilac

RADNO MESTO: INFORMATOR U TURISTIČKO-KULTURNOM CENTRU, 1 izvršilac
 
INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA


O B A V E Š T E NJ E

 
Predsednik gradske opštine Zemun je doneo odluku o izboru programa i projekata udruženja za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta u 2018. godini, koji su prispeli na javne konkurse raspisane dana 17. januara 2018. godine.
 
Zapisnik sa XIX sednice Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun
 
Predlog odluke Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta GO Zemun, broj 06-144-2018-V od 22.02.2018.godine
 
Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata udruženja, broj: 06-150/2018-V od 23. februara 2018. godine
 
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN


O B A V E Š T E NJ E

 
Predsednik gradske opštine Zemun je doneo odluku o izboru programa i projekata u oblasti kulture za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta u 2018. godini, koji su prispeli na javne konkurse raspisane dana 17. januara 2018. godine.
 
Zapisnik sa XII sednice Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta Gradske opštine Zemun
 
Predlog odluke Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta GO Zemun, broj 06-158-2018. od 26.februara 2018.godine
 
Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata u oblasti kulture, broj: 06-162/2018. od 27. februara 2018. godine.
 
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
Gradska opština Zemun je dana 17. januara 2018. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta GO Zemun za 2018. godinu.
 
Program ili projekat mora biti u interesu građana gradske opštine Zemun i realizovan do kraja 2018. godine.
 
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs
Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zemun, Magistratski trg broj 1.
 
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 19. januara 2018. godine.
 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778 577.
 
Javni konkurs udruženja
 
Prijavni obrazac
 
Obrazac opisa programa
 
Obrazac plana aktivnosti
 
Obrazac budžeta


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
Gradska opština Zemun je dana 17. januara 2018. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta GO Zemun za 2018. godinu.
 
Program ili projekat mora biti u interesu građana gradske opštine Zemun i realizovan do kraja 2018. godine.
 
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs
Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zemun, Magistratski trg broj 1.
 
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 19. januara 2018. godine.
 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-577.
 
Javni konkurs kultura
 
Prijavni obrazac
 
Obrazac opisa programa
 
Obrazac plana aktivnosti
 
Obrazac budžeta
 


Predsednik Gradske opštine Zemun doneo je Odluku o izboru projekata udruženja bez javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje izuzetno značajnih projekata iz budžeta Gradske opštine Zemun
 
1. Zapisnik sa HVI sednice Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun
 
2. Predlog Odluke o finansiranju projekta «Donacija ogreva socijalno ugroženim porodicama», Crvenog krsta Srbije – Crvenog krsta Zemun, iz budžeta Gradske opštine Zemun u 2017.godini
 
3. Odluka o finansiranju projekta «Donacija ogreva socijalno ugroženim porodicama», Crvenog krsta Srbije – Crvenog krsta Zemun, broj 06-1102-2017- V od 18.12.2017. godine
 
4. Zapisnik HVII sednice Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun
 
5. Odluka o finansiranju projekta «Unapređenje kvaliteta života socijalno ugroženog stanovništva Zemuna», Humanitarno-edukativnog Udruženja Omladina Zemuna, broj 06-1112-2017 od 21.12.2017.godine
 
6. Predlog Odluke o finansiranju projekta «Unapređenje kvaliteta života socijalno ugroženog stanovništva Zemuna», Humanitarno-edukativnog Udruženja Omladina Zemuna, iz budžeta GO Zemun u 2017.godini


Predsednik Gradske opštine Zemun doneo je Odluku o izboru projekata u oblasti kulture bez javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje izuzetno značajnih projekata iz budžeta gradske opštine Zemun
 
1. Zapisnik sa VIII sednice Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekta za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata iz budžeta Gradske opštine Zemun
 
2. Predlog Odluka o finansiranju projekta Srpske Pravoslavne Crkvene opštine Ugrinovci, Srpske Pravoslavne Parohije Batajničke – Hram Svetog Jovana Šangajskog i „Hram Svete Braće Kirila i Metodija”
 
3. Odluka o finansiranju projekta Srpske Pravoslavne Crkvene opštine Ugrinovci, Srpske Pravoslavne Parohije Batajničke – Hram Svetog Jovana Šangajskog i „Hram Svete Braće Kirila i Metodija”, broj 06-1085-2017


INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

RADNO MESTO: POSLOVI PRAĆENJA I UNAPREĐENJA OPŠTIH OKVIRA ZA PRIVREĐIVANJE, JEDAN (1) IZVRŠILAC


 

FONDACIJE ZA MLADE TALENTE GRADA BEOGRADA objavljuje:

 
KONKURS ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA TALENTOVANIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA
 
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS FONDACIJE ZA MLADE TALENTE GRADA BEOGRADA ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA U 2017. GODINI


 
Odluka o finansiranju projekta „Parohijski dom“, Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine Busije iz budžeta Gradske opštine Zemun, broj 06-856-2017 od 19. oktobra 2017. godine
 
Zapisnik sa VII sednice Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekta za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata iz budžeta Gradske opštine Zemun
 
Predlog odluke o finansiranju projekta „Parohijski dom“, Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine Busije iz budžeta Gradske opštine Zemun u 2017. godini
 


O B A V E Š T E NJ E

 
Predsednik Gradske opštine Zemun doneo je Odluku o izboru projekta udruženja u oblasti kulture bez javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje izuzetno značajnih projekata iz budžeta gradske opštine Zemun.
 
1. Zapisnik sa X sednice Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta Gradske opštine Zemun
 
2. Predlog odluke o finansiranju projekta predstave „Slike iz života Vladike Nikolaja-Monah Tadija“ Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, iz budžeta Gradske opštine Zemun u 2017. godini
 
3. Odluka o finansiranju projekta u oblasti kulture broj 06-822/2017 od 06.10.2017. godine
 


INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
 
Radno mesto: Vozač, dva izvršioca
 


 

O B A V E Š T E NJ E

 
Predsednik Gradske opštine Zemun doneo je Odluku o izboru projekta udruženja u oblasti kulture bez javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje izuzetno značajnih projekata iz budžeta gradske opštine Zemun.
 
1. Zapisnik sa IX sednice Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta Gradske opštine Zemun
 
2. Predlog Odluke o sufinansiranju projekta “Ilindanske svečanosti” Udruženja građana „Grmovac“, iz budžeta Gradske opštine Zemun u 2017. godini
 
3. Odluka o finansiranju projekta u oblasti kulture, broj: 06-605/2017 od 28.07.2017. godine
 


 

O B A V E Š T E NJ E

 
Predsednik Gradske opštine Zemun doneo je Odluku o izboru projekta udruženja u oblasti kulture bez javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje izuzetno značajnih projekata iz budžeta gradske opštine Zemun.
 
1. Zapisnik sa VIII sednice Komisije za sprovođenje postupka postupka javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta gradske opštine Zemun.

 
2. Predlog Odluke o finansiranju projekta “Zemunski prvak” Humanitarno – edukativnog udruženja ZEMUN U SRCU, iz budžeta Gradske opštine Zemun u 2017. godini.
 
3.Odluka o finansiranju projekta u oblasti kulture, broj: 06-554/2017 od 19.07.2017. godine
 

GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

 


 


 

O B A V E Š T E NJ E

 
Predsednik gradske opštine Zemun je doneo odluke o izboru programa i projekata udruženja i programa i projekata u oblasti kulture za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta u 2017. godini, koji su prispeli na javne konkurse raspisane dana 11. februara 2017. godine.

1. Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata udruženja, broj: 06-187/2017-V od 15. marta 2017. godine – odluka konačna 07.04.2017. godine.

2. Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata u oblasti kulture, broj: 06-196/2017 od 16.03.2017.godine – odluka konačna 07.04.2017. godine.
 

GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

 


 

O B A V E Š T E NJ E

 
Predsednik gradske opštine Zemun je doneo Odluku o izboru programa i projekata sportskih organizacija iz budžeta GO Zemun u 2017. godini, koji su prispeli na javni konkurs raspisan dana 11. februara 2017. godine.

1. Odluka o finansiranju i sufinansiranju sportskih programa i projekata, broj 06-197/2017 od 16.03.2017.godine- odluka konačna 31.03.2017. godine.
 

GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

 


 
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
Gradska opština Zemun je dana 11. februara 2017. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta GO Zemun za 2017. godinu.
Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Zemun do kraja 2017. godine.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs
Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zemun, Magistratski trg broj 1.
 
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 12. februara 2017. godine.
 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-577.
 
Javni konkurs sport
 
Prijavni obrazac
 
Obrazac opisa programa
 
Obrazac plana aktivnosti
 
Obrazac budžeta
 


 
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
Gradska opština Zemun je dana 11. februara 2017. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta GO Zemun za 2017. godinu.
Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Zemun do kraja 2017. godine.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs
Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zemun, Magistratski trg broj 1.
 
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 12. februara 2017. godine.
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778 577.
 
Javni konkurs udruženja
 
Prijavni obrazac
 
Obrazac opisa programa
 
Obrazac plana aktivnosti
 
Obrazac budžeta
 


 
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE
 
Gradska opština Zemun je dana 11. februara 2017. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta GO Zemun za 2017. godinu.
Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Zemun do kraja 2017. godine.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs
Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zemun, Magistratski trg broj 1.
 
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 12. februara 2017. godine.
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-577.
 
Javni konkurs kultura
 
Prijavni obrazac
 
Obrazac opisa programa
 
Obrazac plana aktivnosti
 
Obrazac budžeta
 


 
INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Radno mesto: Vozač, jedan izvršilac
 


 
JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA MEĐUNARODNIH I DOMAĆIH KONGRESA I MANIFESTACIJA U BEOGRADU
 
Javni konkurs za dostavljanje prijava za dodelu sredstava za sufinansiranje novog turističkog proizvoda na teritoriji grada Beograda u 2016.
 
Javni konkurs za sufinansiranje organizovanje međunarodnih i domaćih kongresa i manifestacije u Beogradu
 


 
OBAVEŠTENJE
 
Predsednik gradske opštine Zemun je doneo odluke o izboru programa i projekata udruženja, sportskih programa i projekata, i programa i projekata u oblasti kulture za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta u 2016. godini, koji su prispeli na javne konkurse raspisane dana 09. februara 2016. godine
 
Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata udruženja, broj 06-196/2016 od 04.03.2016. godine – odluka konačna 24.03.2016. godine
 
Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata u oblasti kulture, broj 06-195/2016 od 04.03.2016. godine – odluka konačna 26.03.2016. godine
 
Odluka o finansiranju i sufinansiranju sportskih programa i projekata, broj 06-192/2016 od 04.03.2016. godine – odluka konačna 24.03.2016. godine


 
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
Gradska opština Zemun je dana, 8. februara 2016. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta GO Zemun za 2016. godinu.
 
Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji Gradske opštine Zemun do kraja 2016. godine.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs
 
Prijave se dostavljaju preko pisarnice Gradske opštine Zemun ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zemun, Magistratski trg broj 1.
 
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 9. februara 2016. godine.
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-577.
 
Javni konkurs sport
 
Prijavni obrazac – sportske organizacije
 
Obrazac za opis sportskih programa i projekta
 
Obrazac plana aktivnosi – sportski programi
 
Obrazac budžeta – sportske aktivnosti


 
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 
Gradska opština Zemun je dana, 8. februara 2016. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta GO Zemun za 2016. godinu.
 
Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji Gradske opštine Zemun do kraja 2016. godine.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije
www.zemun.rs.
 
Prijave se dostavljaju preko pisarnice Gradske opštine Zemun ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zemun, Magistratski trg broj 1.
 
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 9. februara 2016. godine.
 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-577.
 
Javni konkurs udruženja
 
Prijavni obrazac
 
Obrazac za opis projekta za udruženja
 
Obrazac plana aktivnosi za udruženja
 
Obrazac budžeta za udruženja
 


 
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE
 
Gradska opština Zemun je dana, 8. februara 2016. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta GO Zemun za 2016. godinu.
Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji Gradske opštine Zemun do kraja 2016. godine.
 
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs
 
Prijave se dostavljaju preko pisarnice Gradske opštine Zemun ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zemun, Magistratski trg broj 1.
 
Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 9. februara 2016. godine.
 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-577.
 
Javni konkurs kultura
 
Prijavni obrazac
 
Obrazac za opis programa i projekata u oblasti kulture
 
Obrazac plana aktivnosi za programe i projekte u kulturi
 
Obrazac budžeta za programe i projekte u oblasti kulture
 


 
Predsednik opštine Zemun Dejan Matić doneo je odluke o izboru programa i projekata udruženja, kao i programa i projekata iz oblasti sporta i kulture za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta u 2015. godini, koji su prispeli na javne konkurse raspisane dana 19. maja 2015. godine:
 
Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata udruženja, broj 06-671/2015 od 26.06.2015. godine – odluka konačna 28.07.2015. godine
 
Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata u oblasti kulture, broj 06-687/2015 od 02.07.2015. godine – odluka konačna 28.07.2015. godine
 
Odluka o finansiranju i sufinansiranju sportskih programa i projekata, broj 06-688/2015 od 02.07.2015. godine – odluka konačna 28.07.2015. godine.
 
Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu finasijskih sredstava-dotacija dobrovoljnim i nevladiim nedobitnim organizacijama za sufinansiranje programa organizacije kongresa i manifestacija u Beogradu u 2015. godini
 
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Programu podrške razvoju inovativnih klastera u 2015. godini
 
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške razvoju konkurentnosti MMSP u 2015 godini
 
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini
 
Beoinfo Produženje roka za prijavu pčelarstvo do 31.08.2015.
 
Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva
 
Zajmovi za mala i srednja preduzeća


 
O B A V E Š T E NJ E
 
Predsednik gradske opštine Zemun je doneo Odluku br. 06-892/15 od 31.08.2015. godine kojom se menja Odluka broj 06-688/2015 od 02.07.2015. godine, za finansiranje i sufinansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta GO Zemun u 2015. godini:
 
Odluka br. 06-892/2015 od 31.08.2015. godine.
 
PREDSEDNIK OPŠTINE
Dejan Matić, s.r.

 
zgrada opstine