Конкурси


30. април 2019. године

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), и Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2019. годину бр. 06-255/2019-V од 25.03.2019. године, председник Градске општине Земун, доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА


15. април 2019. године

 

Комисијa за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2019. годину утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун.

 

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА


15. април 2019. године

 

Позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Земун

 

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 99/11) и Уредбом Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 8/12,94/13 и 16/18)


ГРАДСКА
ОПШТИНА ЗЕМУН
Савет за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Земун
адреса: Магистратски трг бр 1 Земун


упућује


ПОЗИВ

за подношење пријава
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Градска  општина  Земун,  Савет  за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Земун,  у даљем тескту Савет, на основу Закључка број 06-409/19, od 12.04.2019. године, позива  све  заинтересоване  да  поднесу  пријаву  за  доделу  средстава  за  финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Земун.

У  обзир  ће  се  узети  пројекти  који  доприносе  унапређењу безбедности у саобраћају кроз активности у следећим областима:

 

– Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији ГО Земун

– Превентивно-промотивне активности из области безбедности у саобраћају на територији ГО Земун које за циљ имају подизање нивоа свести о значају безбедног учествовања у саобраћају на територији ГО Земун

 

Подносиоци пријаве морају да буду удружења регистрована у Агенцији за привредне регистре са седиштем на територији града Београда у сагласности са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 99/11) и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у области саобраћаја, док партнери у пројекту могу бити сва правна лица.

 

Подносиоци пријаве достављају следећу документацију:
– пријавни формулар у електронској и штампаној верзији – потписан и оверен печатом удружења са предлогом буџета пројекта који је саставни део пријавног формулара (у штампаној верзији – потписан и оверен печатом удружења);
– фотокопију Статута удружења;
– потписане и печатиране протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту (уколико постоје);
– позитивне референце (уколико их има, на пример: писма препоруке и писма подршке).

 

Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења је 5.500.000,00 РСД.
Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења за област Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији ГО Земун је 2.500.000,00 РСД.

Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења за област Превентивно-промотивне активности из области безбедности у саобраћају на територији ГО Земун је 3.000.000,00 РСД.
Подносиоци пријаве могу поднети највише једну пријаву.
За оцену свих пристиглих предлога пројеката биће задужена Комисија за избор и праћење реализације пројекта.

Комисија ће извршити проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обавиће стручни преглед и вредновати предложене пројекте, у складу са условима и критеријумима конкурса.

 

Комисија ће листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року, који не може бити дужи од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Упутство за подношење пријава и пријавни формулар су доступни и могу се преузети са интернет-презентације градске општине Земун: http://www.zemun.rs/ .

 

Додатне информације на број телефона 011/3778-424; или путем и-мејла: info@zemun.rs

 

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:
– посредством курира или личном доставом на адресу: Градска општина Земун, Савет за безбедност саобраћаја на путевима  градске општине Земун, улицa Магистратски трг бр 1 Земун,  шалтери 1 и 2 – пријем поднесака – писарница. Подносиоци пријаве ће добити доказ о пријему.
– препорученом поштом на адресу: Градска општина Земун, Савет за безбедност саобраћаја на путевима  градске општине Земун, улица Магистратски трг бр 1 Земун 11080.

 

Коверат мора да садржи назнаку:
На предњој страни:
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Савет за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Земун
адреса: Магистратски трг бр 1 Земун 11080.
Комисија за избор и праћење реализације пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју градске општине Земун
НЕ ОТВАРАТИ
На задњој страни:
Назив и адреса подносиоца пријаве.
Коверат треба да садржи пријавни формулар (један оригинал, једна фотокопија и у електронској верзији на USB/CD-у) са пратећом документацијом.

 

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или и-мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.
Свака пријава која доспе након крајњег рока, без обзира на начин достављања, неће се разматрати и неотворена коверта биће враћена подносиоцу пријаве.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Није могуће накнадно употпунити документа која недостају.

 

Крајњи рок за реализацију пројекта је 30.09.2019.

 

Рок за подношење пријава је 15.05.2019. године до 15.00 часова.

 

Упутство

Пријавни формулар


10. април 2019. године

 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ И ВИСИНИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2019. ГОДИНУ


27. март 2019. године

 

На основу члана 13. и 14. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл.лист града Београда“ број 38/18), Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун за 2019. годину, број 06-55/2019-V од 1. фебруара 2019. године, донела јe

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ РАНГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ


25. март 2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 25. марта 2019. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 26. марта  2019. године,  а завршава се закључно са 9. априлoм 2019. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА


22. март 2019. године

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), и Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2019. годину бр. 06-53/2019-V од 01.02.2019. године, председник Градске општине Земун, доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА


15. март 2019. године

 

На основу члана 12. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун (”Сл. Лист града Београда”, бр.38/18 ), и Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, број 06-54/2019-v од 01.02.2019. године, председник Градске општине Земун, доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА


08. март 2019. године

 

Комисијa за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2019. годину утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун.

 

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА


04. март 2019. године

 

Комисијa за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за изградњу, обнову, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање из буџета Градске општине Земун.

 

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА


23. фебруар 2019. године

 

JАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

РАДНО МЕСТО: АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ – један (1) извршилац

 

РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ – ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРЕНИХ НАБАВКИ – један (1) извршилац

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


 

01. фебруар 2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 1. фебруара 2019. године расписао Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун за 2019. годину, на основу Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 2. фебруара  2019. године, а завршава се закључно са 16. фебруаром 2019. године. 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА


01. фебруар 2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 1. фебруара 2019. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 2. фебруара  2019. године,  а завршава се закључно са 16. фебруаром 2019.године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА


01. фебруар 2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 1. фебруара 2019. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 30 дана од дана објављивања, односно од 2. фебруара 2019. године, а завршава се закључно са  3. мартом 2019. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-553, 062/ 8019-126.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА


24. јануар 2019.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2019. ГОДИНИ

 

Председник Градске општине Земун је донео Годишњи план расписивања јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката и програма из буџета Градске општине Земун у 2019. години.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА


18. јануар 2019.

 

КОНКУРС ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КУПОВИНОМ И ДАВАЊЕМ СТАНОВА У ЗАКУП НА ЛОКАЦИЈИ КАМЕНДИН 2


09. јануар 2019.

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ВОЗАЧА, ДВА (2) ИЗВРШИОЦА

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА


16. новембар 2018.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ЗЕМУН


26. октобар 2018.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18) и Одлуке о утврђивању листе вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун за 2018. годину бр. 06-704/2018-V од 31. 8. 2018. године,  председник Градске општине Земун,  донео је и објављује:

 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА


17. октобар 2018.

 

На основу члана 13. и 14. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун („Сл.лист града Београда“ број 38/18), Комисијa за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун за 2018. годину донела је и објављује:

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ РАНГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА


17. октобар 2018.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), и Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2018. годину бр. 06-705/2018-V од 31.08.2018. године, председник Градске општине Земун, доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА


На основу члана 12. Одлуке o финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18), и Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, број 06-706/2018-V од 31. 08. 2018. године, председник Градске општине Земун, доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА


Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2018. годину утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун.

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун


Комисијa за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за изградњу, обнову, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање из буџета Градске општине Земун.

 

Листa вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање из буџета Градске општине Земун


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ, ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

Градска општина Земун је 31. августа 2018. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун за 2018. годину, на основу Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања,

односно од 1. септембра 2018. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

Градска општина Земун је 31. августа 2018. године расписала Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања,

односно од 1. септембра 2018. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

Градска општина Земун је 31. августа 2018. године расписала Јавни конкурс за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Земун, на основу одлука Скупштине градске општине Земун:

 

1. Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 30 дана од дана објављивања,

односно од 1. септембра 2018. године.

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-553, 062/ 8019-126.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА ИСПЛАТА И ЛИКВИДАТУРЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

РАДНО МЕСТО: АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

РАДНО МЕСТО: РАДНО МЕСТО: УПРАВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

РАДНО МЕСТО: ПРАВНИ ПОСЛОВИ ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ

 
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

РАДНО МЕСТО: НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ БУЏЕТА-СТУДИЈСКО АНАЛИТИЧКИ, ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ
РАДНО МЕСТО: АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ, ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ
РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА, ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ
РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА, ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 
РАДНО МЕСТО: УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР, 1 извршилац

РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР, 1 извршилац

РАДНО МЕСТО: ИНФОРМАТОР У ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ, 1 извршилац
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
Председник градске општине Земун је донео одлуку о избору програма и пројеката удружења за финансирање и суфинансирање из буџета у 2018. години, који су приспели на јавне конкурсе расписане дана 17. јануара 2018. године.
 
Записник са XIX седнице Kомисије за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун
 
Предлог одлуке Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета ГО Земун, број 06-144-2018-V од 22.02.2018.године
 
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката удружења, број: 06-150/2018-V од 23. фебруара 2018. године
 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
Председник градске општине Земун је донео одлуку о избору програма и пројеката у области културе за финансирање и суфинансирање из буџета у 2018. години, који су приспели на јавне конкурсе расписане дана 17. јануара 2018. године.
 
Записник са XII седнице Kомисије за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун
 
Предлог одлуке Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета ГО Земун, број 06-158-2018. од 26.фебруара 2018.године
 
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у области културе, број: 06-162/2018. од 27. фебруара 2018. године.
 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
Градска општина Земун је дана 17. јануара 2018. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета ГО Земун за 2018. годину.
 
Програм или пројекат мора бити у интересу грађана градске општине Земун и реализован до краја 2018. године.
 
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs
Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун или препорученом пошиљком на адресу: Земун, Магистратски трг број 1.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 19. јануара 2018. године.
 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778 577.
 
Јавни конкурс удружења
 
Пријавни образац
 
Образац описа програма
 
Образац плана активности
 
Образац буџета


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
Градска општина Земун је дана 17. јануара 2018. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета ГО Земун за 2018. годину.
 
Програм или пројекат мора бити у интересу грађана градске општине Земун и реализован до краја 2018. године.
 
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs
Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун или препорученом пошиљком на адресу: Земун, Магистратски трг број 1.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 19. јануара 2018. године.
 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-577.
 
Јавни конкурс култура
 
Пријавни образац
 
Образац описа програма
 
Образац плана активности
 
Образац буџета
 


Председник Градске општине Земун донео је Одлуку о избору пројекaта удружења без јавног конкурса за финансирање и суфинансирање изузетно значајних пројеката из буџета Градске општине Земун
 
1. Записник са ХVI седнице Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун
 
2. Предлог Одлуке о финансирању пројекта «Донација огрева социјално угроженим породицама», Црвеног крста Србије – Црвеног крста Земун, из буџета Градске општине Земун у 2017.години
 
3. Одлука о финансирању пројекта «Донација огрева социјално угроженим породицама», Црвеног крста Србије – Црвеног крста Земун, број 06-1102-2017- V од 18.12.2017. године
 
4. Записник ХVII седнице Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун
 
5. Одлука о финансирању пројекта «Унапређење квалитета живота социјално угроженог становништва Земуна», Хуманитарно-едукативног Удружења Омладина Земуна, број 06-1112-2017 од 21.12.2017.године
 
6. Предлог Одлуке о финансирању пројекта «Унапређење квалитета живота социјално угроженог становништва Земуна», Хуманитарно-едукативног Удружења Омладина Земуна, из буџета ГО Земун у 2017.години


Председник Градске општине Земун донео је Одлуку о избору пројекaта у области културе без јавног конкурса за финансирање и суфинансирање изузетно значајних пројеката из буџета градске општине Земун
 
1. Записник са VIII седнице Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта за изградњу, одржавање и обнову верских објеката из буџета Градске општине Земун
 
2. Предлог Одлука о финансирању пројекта Српске Православне Црквене општине Угриновци, Српске Православне Парохије Батајничке – Храм Светог Јована Шангајског и „Храм Свете Браће Кирила и Методија”
 
3. Одлука о финансирању пројекта Српске Православне Црквене општине Угриновци, Српске Православне Парохије Батајничке – Храм Светог Јована Шангајског и „Храм Свете Браће Кирила и Методија”, број 06-1085-2017


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОПШТИХ ОКВИРА ЗА ПРИВРЕЂИВАЊЕ, ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ


 

ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА објављује:

 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА
 
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА У 2017. ГОДИНИ


 
Oдлукa о финансирању пројекта „Парохијски дом“, Српске Православне Црквене Општине Бусије из буџета Градске општине Земун, број 06-856-2017 од 19. октобра 2017. године
 
Зaписник са VII седнице Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта за изградњу, одржавање и обнову верских објеката из буџета Градске општине Земун
 
Предлог одлуке о финансирању пројекта „Парохијски дом“, Српске Православне Црквене Општине Бусије из буџета Градске општине Земун у 2017. години
 


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
Председник Градске општине Земун донео је Одлуку о избору пројекта удружења у области културе без јавног конкурса за финансирање и суфинансирање изузетно значајних пројеката из буџета градске општине Земун.
 
1. Записник са X седнице Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун
 
2. Предлог одлуке о финансирању пројекта представе „Слике из живота Владике Николаја-Монах Тадија“ Центра за културу и образовање Раковица, из буџета Градске општине Земун у 2017. години
 
3. Одлука о финансирању пројекта у области културе број 06-822/2017 од 06.10.2017. године
 


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
 
Радно место: Возач, два извршиоца
 


 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
Председник Градске општине Земун донео је Одлуку о избору пројекта удружења у области културе без јавног конкурса за финансирање и суфинансирање изузетно значајних пројеката из буџета градске општине Земун.
 
1. Записник са IX седнице Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун
 
2. Предлог Одлуке о суфинансирању пројекта “Илинданске свечаности” Удружењa грађана „Грмовац“, из буџета Градске општине Земун у 2017. години
 
3. Одлука о финансирању пројекта у области културе, број: 06-605/2017 од 28.07.2017. године
 


 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
Председник Градске општине Земун донео је Одлуку о избору пројекта удружења у области културе без јавног конкурса за финансирање и суфинансирање изузетно значајних пројеката из буџета градске општине Земун.
 
1. Записник са VIII седнице Комисије за спровођење поступка поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета градске општине Земун.

 
2. Предлог Одлуке о финансирању пројекта “Земунски првак” Хуманитарно – едукативног удружењa ЗЕМУН У СРЦУ, из буџета Градске општине Земун у 2017. години.
 
3.Одлука о финансирању пројекта у области културе, број: 06-554/2017 од 19.07.2017. године
 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

 


 


 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
Председник градске општине Земун је донео одлуке о избору програма и пројеката удружења и програма и пројеката у области културе за финансирање и суфинансирање из буџета у 2017. години, који су приспели на јавне конкурсе расписане дана 11. фебруара 2017. године.

1. Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката удружења, број: 06-187/2017-V од 15. марта 2017. године – одлука коначна 07.04.2017. године.

2. Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у области културе, број: 06-196/2017 од 16.03.2017.године – одлука коначна 07.04.2017. године.
 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

 


 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
Председник градске општине Земун је донео Одлуку о избору програма и пројеката спортских организација из буџета ГО Земун у 2017. години, који су приспели на јавни конкурс расписан дана 11. фебруара 2017. године.

1. Одлука о финансирању и суфинансирању спортских програма и пројеката, број 06-197/2017 од 16.03.2017.године- одлука коначна 31.03.2017. године.
 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

 


 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
Градска општина Земун је дана 11. фебруара 2017. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање спортских програма и пројеката из буџета ГО Земун за 2017. годину.
Програми и пројекти се морају реализовати на територији градске општине Земун до краја 2017. године.
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs
Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун или препорученом пошиљком на адресу: Земун, Магистратски трг број 1.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 12. фебруара 2017. године.
 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-577.
 
Јавни конкурс спорт
 
Пријавни образац
 
Образац описа програма
 
Образац плана активности
 
Образац буџета
 


 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
Градска општина Земун је дана 11. фебруара 2017. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета ГО Земун за 2017. годину.
Програми и пројекти се морају реализовати на територији градске општине Земун до краја 2017. године.
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs
Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун или препорученом пошиљком на адресу: Земун, Магистратски трг број 1.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 12. фебруара 2017. године.
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778 577.
 
Јавни конкурс удружења
 
Пријавни образац
 
Образац описа програма
 
Образац плана активности
 
Образац буџета
 


 
JАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
 
Градска општина Земун је дана 11. фебруара 2017. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета ГО Земун за 2017. годину.
Програми и пројекти се морају реализовати на територији градске општине Земун до краја 2017. године.
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs
Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун или препорученом пошиљком на адресу: Земун, Магистратски трг број 1.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 12. фебруара 2017. године.
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-577.
 
Jaвни конкурс култура
 
Пријавни образац
 
Образац описа програма
 
Образац плана активности
 
Образац буџета
 


 
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место: Возач, један извршилац
 


 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗОВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ И ДОМАЋИХ КОНГРЕСА И МАНИФЕСТАЦИЈА У БЕОГРАДУ
 
Jaвни конкурс за достављање пријава за доделу средстава за суфинансирање новог туристичког производа на територији града Београда у 2016.
 
Jaвни конкурс за суфинансирање организовање међународних и домаћих конгреса и манифестације у Београду
 


 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Председник градске општине Земун је донео одлуке о избору програма и пројеката удружења, спортских програма и пројеката, и програма и пројеката у области културе за финансирање и суфинансирање из буџета у 2016. години, који су приспели на јавне конкурсе расписане дана 09. фебруара 2016. године
 
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката удружења, број 06-196/2016 од 04.03.2016. године – одлука коначна 24.03.2016. године
 
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у области културе, број 06-195/2016 од 04.03.2016. године – одлука коначна 26.03.2016. године
 
Одлука о финансирању и суфинансирању спортских програма и пројеката, број 06-192/2016 од 04.03.2016. године – одлука коначна 24.03.2016. године


 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
Градска општина Земун је дана, 8. фебруара 2016. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање спортских програма и пројеката из буџета ГО Земун за 2016. годину.
 
Програми и пројекти се морају реализовати на територији Градске општине Земун до краја 2016. године.
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs
 
Пријаве се достављају преко писарнице Градске општине Земун или препорученом пошиљком на адресу: Земун, Магистратски трг број 1.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 9. фебруара 2016. године.
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-577.
 
Јавни конкурс спорт
 
Пријавни образац – спортске организације
 
Образац за опис спортских програма и пројекта
 
Образац плана активноси – спортски програми
 
Образац буџета – спортске активности


 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
Градска општина Земун је дана, 8. фебруара 2016. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета ГО Земун за 2016. годину.
 
Програми и пројекти се морају реализовати на територији Градске општине Земун до краја 2016. године.
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације
www.zemun.rs.
 
Пријаве се достављају преко писарнице Градске општине Земун или препорученом пошиљком на адресу: Земун, Магистратски трг број 1.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 9. фебруара 2016. године.
 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-577.
 
Јавни конкурс удружења
 
Пријавни образац
 
Образац за опис пројекта за удружења
 
Образац плана активноси за удружења
 
Образац буџета за удружења
 


 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
 
Градска општина Земун је дана, 8. фебруара 2016. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета ГО Земун за 2016. годину.
Програми и пројекти се морају реализовати на територији Градске општине Земун до краја 2016. године.
 
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs
 
Пријаве се достављају преко писарнице Градске општине Земун или препорученом пошиљком на адресу: Земун, Магистратски трг број 1.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 9. фебруара 2016. године.
 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-577.
 
Јавни конкурс култура
 
Пријавни образац
 
Образац за опис програма и пројеката у области културе
 
Образац плана активноси за програме и пројекте у култури
 
Образац буџета за програме и пројекте у области културе
 


 
Председник општине Земун Дејан Матић донео је одлуке о избору програма и пројеката удружења, као и програма и пројеката из области спорта и културе за финансирање и суфинансирање из буџета у 2015. години, који су приспели на јавне конкурсе расписане дана 19. маја 2015. године:
 
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката удружења, број 06-671/2015 од 26.06.2015. године – одлука коначна 28.07.2015. године
 
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у области културе, број 06-687/2015 од 02.07.2015. године – одлука коначна 28.07.2015. године
 
Одлука о финансирању и суфинансирању спортских програма и пројеката, број 06-688/2015 од 02.07.2015. године – одлука коначна 28.07.2015. године.
 
Јавни позив за достављање пријава за доделу финасијских средстава-дотација добровољним и невладиим недобитним организацијама за суфинансирање програма организације конгреса и манифестација у Београду у 2015. години
 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава по Програму подршке развоју иновативних кластера у 2015. години
 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава по Пројекту подршке развоју конкурентности ММСП у 2015 години
 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години
 
Беоинфо Продужење рока за пријаву пчеларство до 31.08.2015.
 
Јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства
 
Зајмови за мала и средња предузећа


 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
Председник градске општине Земун је донео Одлуку бр. 06-892/15 од 31.08.2015. године којом се мења Одлука број 06-688/2015 од 02.07.2015. године, за финансирање и суфинансирање спортских програма и пројеката из буџета ГО Земун у 2015. години:
 
Одлука бр. 06-892/2015 од 31.08.2015. године.
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Матић, с.р.

 
zgrada opstine