logo-beograda

Javne nabavke

17. mart 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka radova – Radovi na nasipanju i održavanju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva po partijama.
Broj javne nabavke JN OP-R-2/17.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka radova – Radovi na nasipanju i održavanju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva po partijama.
Broj javne nabavke JN OP-R-2/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15. mart 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za JN male vrednosti – usluge snimanja i pripreme materijala za objavljivanje.
Broj MV-U-8/17.
Konkursna dokumentacija za JN male vrednosti – usluge snimanja i pripreme materijala za objavljivanje.
Broj MV-U-8/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13. mart 2017.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku časopisa Svetosavsko zvonce.
Broj PPBOP-D-1/17.
Konkursna dokumentacija za nabavku časopisa Svetosavsko zvonce
Broj PPBOP-D-1/17.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

10. mart 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za JN male vrednosti – usluga – usluga call centar.
Broj MV-U-6/17.
Konkursna dokumentacija za JN male vrednosti – usluga – usluga call centar.
Broj MV-U-6/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

09. mart 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za JN male vrednosti – usluge informisanja.
Broj MV-U-7/17
Konkursna dokumentacija za JN male vrednosti – usluge informisanja.
Broj MV-U-7/17

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07. mart 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za JN male vrednosti – usluga – održavanje sajtova GO Zemun i mreže elektronske pošte.
Broj MV-U-5/17.
Konkursna dokumentacija za JN male vrednosti – usluga – održavanje sajtova GO Zemun i mreže elektronske pošte.
Broj MV-U-5/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

06. mart 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka dobara – Nabavka administrativnog i kancelarijskog materijala po partijama.
Broj javne nabavke JN OP-D-1/17.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka dobara – Nabavka administrativnog i kancelarijskog materijala po partijama.
Broj javne nabavke JN OP-D-1/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje 2/Izmena

02. mart 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za JN male vrednosti – usluga – Servisne usluge održavanja vozila.
Broj MV-U-4/17.
Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda za JN male vrednosti – usluga – Servisne usluge održavanja vozila.
Broj MV-U-4/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21. februar 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – Konsultantske usluge na izradi projekata obaloutvrde sa ciljem obezbeđivanja sredstava za realizaciju iz fondova Evropske unije ili drugih međunarodnih finasijskih institucija
Broj MV-U-3/17.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – Konsultantske usluge na izradi projekata obaloutvrde sa ciljem obezbeđivanja sredstava za realizaciju iz fondova Evropske unije ili drugih međunarodnih finasijskih institucija
Broj MV-U-3/17.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10. februar 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za JN male vrednosti – usluga – usluge informisanja.
Broj MV-U-1/17.
Konkursna dokumentacija za JN male vrednosti – usluga – usluge informisanja.
Broj MV-U-1/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Strana:12345