logo-beograda

Javne nabavke

21. april 2017.

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku – nabavka usluga – Usluge posredovanja i realizacija službenih putovanja u zemlji i inostranstvu po partijama, Broj nabavke OP-U-3/17
Konkursnu dokumentaciju u otvorenom postupku – nabavka usluga – Usluge posredovanja i realizacija službenih putovanja u zemlji i inostranstvu po partijama, Broj nabavke OP-U-3/17
Partija 1 – Usluge posredovanja i realizacije službenih putovanja u zemlji
Partija 2 – Usluge posredovanja i realizacije službenih putovanja u inostranstvu

Poziv za podnošenje ponuda
KD

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za partiju 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za partiju 2

19. april 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluge – Održavanje sajtova GO Zemun i mreže elektronske pošte.
Broj javne nabavke JN MV-U-11/17.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluge – Održavanje sajtova GO Zemun i mreže elektronske pošte.
Broj javne nabavke JN MV-U-11/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19. april 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka usluge – Uklanjanje i rušenje objekata na osnovu rešenja građevinske i komunalne inspekcije.
Broj javne nabavke JN OP-U-4/17.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka usluge – Uklanjanje i rušenje objekata na osnovu rešenja građevinske i komunalne inspekcije.
Broj javne nabavke JN OP-U-4/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava

Dodatne informacije/pojašnjenja konkursne dokumantacije

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

13. april 2017.

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – održavanje servera i popravke kompjuterske opreme i opreme za komunikaciju.
Broj javne nabavke JN MV-U-12/17.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – održavanje servera i popravke kompjuterske opreme i opreme za komunikaciju.
Broj javne nabavke JN MV-U-12/17.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12. april 2017.

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – usluga stručnog nadzora nad radovima na nasipanju i održavalju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva.
Broj javne nabavke JN MV-U-13/17.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – usluga stručnog nadzora nad radovima na nasipanju i održavalju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva.
Broj javne nabavke JN MV-U-13/17.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11. april 2017.

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – usluga štampanja-blokovi za inspekciju, izrada promotivnog materijala, štampanje zemunskih novina.
Broj javne nabavke JN MV-U-10/17.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – usluga štampanja-blokovi za inspekciju, izrada promotivnog materijala, štampanje zemunskih novina.
Broj javne nabavke JN MV-U-10/17.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora – Partija 1

Odluka o dodeli ugovora – Partija 2

Odluka o dodeli ugovora – Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 – usluga štampanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 – štampanje Zemunskih novina

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3 – izrada promotivnog materijala

05. april 2017.

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – Nabavka računara, projektora i rezervnih delova za elektronsku opremu po partijama. Broj javne nabavke JN MV-D-9/17.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – Nabavka računara, projektora i rezervnih delova za elektronsku opremu po partijama. Broj javne nabavke JN MV-D-9/17.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2

Odluka o dodeli ugovora za partiju 3

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partiju 1

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partiju 2

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partiju 3

31. mart 2017.

17. mart 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka radova – Radovi na nasipanju i održavanju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva po partijama.
Broj javne nabavke JN OP-R-2/17.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka radova – Radovi na nasipanju i održavanju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva po partijama.
Broj javne nabavke JN OP-R-2/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora – Partija 1

Odluka o dodeli ugovora – Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

15. mart 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za JN male vrednosti – usluge snimanja i pripreme materijala za objavljivanje.
Broj MV-U-8/17.
Konkursna dokumentacija za JN male vrednosti – usluge snimanja i pripreme materijala za objavljivanje.
Broj MV-U-8/17.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Strana:12345