Informator o radu

Informator o radu gradske opštine Zemun sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.
 
Informator o radu Gradske opštine Zemun objavljen je saglasno odredbama člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/10).
 
Cilj objavljivanja Informatora je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama koje poseduje Gradska opština Zemun u okviru delokruga rada.
 
Informator se objavljuje i u elektronskoj verziji na Internet prezentaciji Gradske opštine Zemun www.zemun.rs.
 
Gradska opština Zemun će zainteresovanom licu, bez naknade, omogućiti uvid u Informator.
 
Ovlašćeno lice za postupanje je po zahtevima za slobodan pristup informacijama u gradskoj opštini Zemun je Marko Janković, sekretar skupštine gradske opštine Zemun.
 
Kontakt:
Tel.: 011/3778-404 i 011/3778-424;
E-mail: marko.jankovic@zemun.rs

 

 

 

Informator o radu GO Zemun

 

Informator o radu – arhiva

 

Organizaciona šema Uprave GO Zemun

 

Kadrovski plan GO Zemun za 2020.

 

Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2019. godinu

 

Izveštaj o radu za period januar–decembar 2018. godine

 

Kadrovski plan GO Zemun za 2019. godinu

 

Realizacija javnih nabavki u periodu jul-decembar 2018.

 

Izveštaj o radu za period januar-jun 2018.

 

Odluka o prvom rebalansu budžeta GO Zemun za 2018. godinu

 

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata


SAP – REBALANS 1


Ciljevi i indikatori – Član 10 – Rebalans 1 – 2018 
 
PLAN POSTAVLJANJA BAŠTI U PEŠAČKOJ ZONI I NA JAVNIM POVRŠINAMA PROSTORNE KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE „STARO JEZGRO ZEMUNA“
 
Odluka o drugom rebalansu budžeta za 2016. godinu
 
Drugi rebalans za 2016. godinu član 7
 
Ciljevi i indikatori – II Rebalansa član 8
 
Odluka o budžetu GO Zemun za 2016.
 
Odluka o budžetu za 2016. – član 10
 
Odluka o prvom rebalansu budžeta GO Zemun za 2016.
 
I Rebalans budžeta za 2016. – član 7
 
Odluka o budžetu GO Zemun za 2015.
 
Oduluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2015.
 
Odluka o završnom računu GO Zemun za 2014.
 
Obrazac za evidentiranje o javnim nabavkama za 2015.
 
Plan javnih nabavki za 2015.
 
Druga izmena Plana javnih nabavki Gradske opštine Zemun za 2017. godinu
 
Odluka o mesnim zajednicama
 
Odluka o pružanju pravne pomoći
 
Završni račun – Ciljevi i indikatori član – 14
 
Završni račun 2015. godine – II poseban deo
 
Završni račun 2015. godine – Odluka
 
 
foto zemun_0