Dečiji dodatak

 
Građani Beograda pravo na dečji dodatak ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45.
 
Dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.
 
Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak utvrđuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za svaki mesec, po pravilu sredinom meseca za tekući mesec. Informacije o visini aktuelnog cenzusa mogu se dobiti u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu. Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi cenzus.
 
Uz popunjen obrazac zahteva, koji se može besplatno dobiti u Sekretarijatu, potrebno je priložiti i sledeća dokumenta:
 
fotokopije izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
fotokopiju uverenja o državljanstvu Srbije za podnosioca zahteva;
fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva (lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje), a za decu fotokopije prijava prebivališta;
fotokopiju overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva;
potvrdu o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva (neto prihodi);
potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva;
dokaz o nezaposlenosti (uverenje Republičkog fonda za tržište rada i fotokopija radne knjižice);
školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, odnosno potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnjih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.);
fotokopiju kartice tekućeg računa.
 
Ako je potrebno, radi dokazivanja posebnog statusa, prilažu se i:
 
akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
akt o produženju roditeljskog prava;
dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, presuda o razvodu braka, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove);
dokazi o starateljstvu, hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva).
 
Isplata dečjeg dodatka vrši se isključivo preko tekućeg računa kod Poštanske štedionice. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren tekući račun kod Poštanske štedionice. U zahtevu se obavezno navodi tačan poštanski broj mesta prebivališta za prvu isplatu.
 
Pravo na dečji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine od dana podnetog zahteva. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.
Čitko popunjen zahtev i dokumenta predaju se u Pisarnici Gradske uprave, 27. marta 43-45, od 7,30 do 15,30 časova svakog radnog dana.
 
Obrazac zahteva možete da dobijete u Pisarnici, ili da ga sami odštampate pošto ga preuzmete klikom na link ispod ovog teksta.
 

Zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak