Послови матичара и лична стања грађана

 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

 
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА,
ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА- ЗЕМУН

 

I спрат-канцеларијe бр.37 и 37а;
 
тел. 3778-448; 3778-449; 3778-451;3778-452

У складу са чл. 83 Закона о матичним књигама („Сл.гласник Републике Србије“број 20/2009, 145/2014 и 47/2018), извод из матичних књига и уверења издају се на захтев лица  на које се ти подаци односе, супружнику, крвном сроднику у правој линији и лицу које је у другом степену крвног сродства у побочној линији, усвојитељу или старатељу.
 

Обавља послове државне управе у области матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и личних стања грађана за територију општине Земун.
 

Издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству и предавање захтева за издавање уверења о слободном брачном стању из матичне књиге која се води за матично подручје Земун и Батајница врши се на шалтерима 6 и 7 у Услужном центру Градске општине Земун, Магистратски трг бр. 1 или на Јединственом управном месту у Батајници, ул. Пуковника Миленка Павловића бр. 3а, у времену од 07.30 до 15.30 часова.

Грађанима је на располагању и могућност пружања услуге еИзвод из матичних књига  и еУверење о држављанству преко Портала еУправа  где се може поднети захтев за добијање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих  – на домаћем или међународном обрасцу и  облику који је потребан –  папирни или електронски извод или уверење о држављанству. Прецизне информације о овој могућности као и о начину како да се региструејте као корисник на портал Еуправе, можете наћи на линку

https://euprava.gov.rs/usluge/7353 , https://euprava.gov.rs/usluge/7359

Пријава беба, пријем пријава закључења брака као и пријем странака  поводом поступака у вези личних стања, врши се сваког радног дана од 8-14 часова у матичној служби Земун и Батајница.

 

Пријава рођења

Заказивање венчања

Пријава смрти

 
 
Послови матичне евиденције
 
ПРЕУЗМИТЕ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 

Захтев за издавање извода из МКР-КД

Захтев за издавање извода из МКВ

Захтев за издавање извода из МКУ

Захтев за исправку података

Захтев за упис у матичну књигу рођених

Захтев за уверење о слободном брачном стању

Захтев за промену личног имена – презимена

Захтев за промену личног имена малолетног детета

Захтев за промену презимена по разводу брака у року од 60 дана после развода

Захтев за упис у матичну књигу венчаних