Овера потписа

Потребна документација:
– Образац – најмање 2 примерка
– Важећа лична карта, а за странце важећи пасош
– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:
Један примерак остаје у архиви Општине

Републичка административна такса: 690 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 35-021

Наведена такса важи за један примерак. За сваки следећи оверени примерак плаћа се по 390 дин.

Место предаје документације: шалтери 5, 6, 7 и 8

Место решавања предмета: шалтери 5, 6, 7 и 8

Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.00

Телефон за информације: 3778-468

Напомена:
Неопходно је лично присуство