Овера личних изјава

Потребна документација:
– Важећа лична карта, а за странце важећи пасош
– Документа за оверу
– Доказ о уплаћеној такси

Републичка административна такса: 690 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 3
5-021

Наведена такса важи за један примерак изјаве. За сваки следећи оверени примерак плаћа се по 390 дин.

Место предаје документације: шалтери 5, 6, 7 и 8 

Место решавања предмета: шалтери 5, 6, 7 и 8

Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.00

Телефон за информације: 3778-468

Напомена:
Неопходно је лично присуство