Овера изјаве два сведока

Потребна документација:
– Образац – најмање 2 примерка
– Личне карте сведока
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Књижара (Службени гласник, Савремена…) и у општини
Напомена везана за документацију:
Уколико изјава треба да садржи више текста него што дозвољава простор обрасца, не мора се користити образац.
Једна копија остаје у архиви Општине.
Републичка административна такса: 1080 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 35-021
Наведена такса важи за један примерак. За сваки следећи оверени примерак плаћа се по 780 дин.
Место предаје документације: шалтери 5, 6, 7 и 8
Место решавања предмета: шалтери 5, 6, 7 и 8
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.00
Телефон за информације: 3778-468
Напомена:
Неопходно је лично присуство сведока. Присуство странке којој се изјава даје није неопходно.11