Pisarnica

Odeljenje za opštu upravu
Poslove pisarnice i arhive

Zahtevi koji se odnose na bilo koji organ uprave u Opštini, predaju se uz naplatu takse pisarnici na već pripremljenim obrascima koji se nalaze na šalterima 1 i 2.

Stranka je obavezna da odgovarajući iznos lokalne administrativne takse (Odluka Skupštine grada Beograda, „Službeni list grada Beograda“, br. 50/14 i 77/14) uplati na račun broj 840-742251843-73 poziv na broj 35-021, ili republičku administrativnu taksu (Zakon o republičkim administrativnim taksama „Službeni glasnik RS“, br. 43/03……..65/2013 i 57/2014) na račun broj 840-742221843-57.

Mesto predaje zahteva: šalteri 1 i 2

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3778-460, 3778-462

Poslovi Arhive

Uvid u spise i projektnu dokumentaciju iz Arhive

Odeljenje za opštu upravu
Odsek za izborna prava, poslove pisarnice i arhive

Potrebna dokumentacija:
– Zahtev za izdavanje
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Šalter 1 i 2

Lokalna administrativna taksa za uvid u spise predmeta: 380 din.
Uplatni račun: 840-742251843-73
Broj modela: 97
Poziv na broj: 35-021

Mesto predaje obrasca: šalter 1 i 2

Mesto rešavanja predmeta: Arhiva

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3778-464

Napomena:
Dokumentacija koja se podnosi na šalterima 1 i 2 (prijem podnesaka) se može podneti svakog radnog dana od 07.30 do 15.30

Ukoliko stranka ima potrebu za kopiranjem projekta, to vrši arhivar, a stranka plaća kopiranje prema postojećem cenovniku.