Писарница

Одељење за општу управу
Послове писарнице и архиве

Захтеви који се односе на било који орган управе у Општини, предају се уз наплату таксе писарници на већ припремљеним обрасцима који се налазе на шалтерима 1 и 2.

Странка је обавезна да одговарајући износ локалне административне таксе (Одлука Скупштине града Београда, „Службени лист града Београда“, бр. 50/14 и 77/14) уплати на рачун број 840-742251843-73 позив на број 35-021, или републичку административну таксу (Закон о републичким административним таксама „Службени гласник РС“, бр. 43/03……..65/2013 и 57/2014) на рачун број 840-742221843-57.

Место предаје захтева: шалтери 1 и 2

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3778-460, 3778-462

Послови Архиве

Увид у списе и пројектну документацију из Архиве

Одељење за општу управу
Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве

Потребна документација:
– Захтев за издавање
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер 1 и 2

Локална административна такса за увид у списе предмета: 380 дин.
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 35-021

Место предаје обрасца: шалтер 1 и 2

Место решавања предмета: Архива

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3778-464

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30

Уколико странка има потребу за копирањем пројекта, то врши архивар, а странка плаћа копирање према постојећем ценовнику.