Društvene delatnosti i Odsek za privredu

 Poslovi koji se obavljaju u Odseku za društvene delatnosti po zahtevima stranaka su:
 

Izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva

 

Za overu uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva (obrazac br. 4) za kredite, stipendije, domove, umanjenje školarine, potrebna je sledeća dokumentacija:

 

1. Overena izjava dva svedoka o sastavu porodičnog domaćinstva (broju članova domaćinstva i njihovim zanimanjima – obrazac br. 3)
2. Potvrda o ostvarenim prihodima svih članova domaćinstva za prvih 6 (šest) meseci tekuće godine:

 

 • uverenje o ostvarenoj neto zaradi (za period 01.01 – 30.06. tekuće godine)
 • za korisnike penzije uverenje od Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje (za period 01.01 – 30.06. tekuće godine)
 • uverenje Poreske uprave o poreskoj osnovici za privatnike (01.01 – 30.06. tekuće godine)
 • za nezaposlenog člana domaćinstva uverenje izdato od Nacionalne službe za zapošlavanje (za period 01.01 – 30.06. tekuće godine) ili overena izjava dva svedoka za nezaposlenog člana domaćinstva da je bio nezaposlen u periodu od 01.01. do 30. 06. tekuće godine. U slučaju da je nezaposleno lice korisnik novčane nadoknade potreban je dokaz da li mu je ista isplaćena u periodu od 01.01. do 30. 06. tekuće godine. Ne dostavljati uverenja PIO kao dokaz o nezaposlenosti člana porodice.
 • za članove domaćinstva koji se nalaze na redovnom školovanju, redovnim studijama, služenju vojnog roka, u inostranstvu i sl. potrebni su dokazi o tome izdati od strane nadležnih organa.
 • dokaz o visini mesečnih doprinosa na ime izdržavanja (alimentacija) ili overena lična izjava od strane dva svedoka o tome (za period 01.01 – 30.06. tekuće godine.). 

3. Uverenje o imovnom stanju (prihod ostvaren od imovine, kapitala, autorskih prava i dr. koji se oporezuje) za sve punoletne članove por. domaćinstva (osim za one koji se školuju) pribavlja se od Poreske uprave
4. Uverenje o imovnom stanju (prihod ostvaren od nepokretnosti – zemlje koji se oporezuje) za sve punoletne članove por. domaćinstva (osim za one koji se školuju) pribavlja se od Katastra.

 

N A P O M E N A:

 

 • Ukoliko je roditelj preminuo potreban je izvod iz Matične knjige umrlih, kao i dokaz o iznosu primljenim na ime porodične penzije (za period 01.01– 30.06. tekuće godine) od Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje (odnosno dokaz – potvrda RFPIO da na ime pok. roditelja porodica ne ostvaruje pravo na porodičnu penziju),
 • Ukoliko su roditelji razvedeni potrebna je presuda, kao i dokaz o visini mesečnog doprinosa na ime izdržavanja deteta (ili overena izjava dva svedoka o visini mesečnog doprinosa na ime izdržavanja deteta odnosno overena izjava dva svedoka da drugi roditelj ne plaća mesečni doprinos na ime izdržavanja deteta) – (za period 01.01 – 30.06. tekuće godine)

 
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja o kategorizaciji
 
Zahtev se uzima na šalteru Pisarnice br. 1 i 2 ili u Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, II sprat, kancelarija br. 83
 
Zahtev sadrži sledeće podatke:

 

 • ime i prezime
 • devojačko prezime
 • datum rođenja
 • adresa stanovanja
 • kontakt telefon
 • broj rešenja o kategorizaciji
 • godina donošenja rešenja o kategorizaciji
 • adresa u vreme donošenja rešenja
 • naziv škole
 • godina upisa u školu

 
Prepis rešenja se preuzima u Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, II sprat, kancelarija br. 83.
 
Obrazac preuzmite ovde
 

Procena potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku – Interresorna komisija

 
U skladu sa Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku («Sl.glasnik RS», br. 63/2010), rešavajući po zahtevu roditelja, odnosno staratelja deteta i po službenoj dužnosti – na inicijativu obrazovne, zdravstvene ili ustanove socijalne zaštite, odnosno pružaoca usluga socijalne zaštite, uz saglasnost roditelja, odnosno staratelja deteta:
 
Komisija za procenu potreba za pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku (Interresorna komisija) vrši procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku. Zahtev sadrži:

 

 •  podatke o detetu/učeniku;
 • kontakt podatke roditelja/ staratelja, odnosno hranitelja deteta (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, imejl)
 • kontakt podatke ustanove koja predlaže postupak procene
 • razloge i obrazloženje predlaganja postupka procene
 • nalaze, mišljenja, izveštaje i druga dokumenta koja ukazuju na potrebu za postupkom procene i obezbeđenjem podrške detetu/učeniku

 

 Zahtev mora biti potpisan od strane izabranog lekara i overen pečatom zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen izabrani lekar.
 
 
ZAHTEV/INICIJATIVU KOMISIJI ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠKE DETETU/UČENIKU ZA POKRETANJE POSTUPKA PROCENE[1]
 
Ekshumacija i prenos posmrtnih ostataka
 
Potrebna dokumenta za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka:
 

 • zahtev,
 • izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioca zahteva, kao dokaz o srodstvu
 • overena izjava podnosioca zahteva (sud, opština) o broju bližih srodnika umrlog
 • saglasnost bližih srodnika umrlog da su saglasni sa ekshumacijom i fotokopije njihovih ličnih karata
 • izvod iz matične knjige umrlih (original ili overena kopija)
 • potvrda JKP „Pogrebne  usluge“  da je lice  sahranjeno u  Zemunu
 • potvrda da je obezbeđeno grobno mesto za prenos posmrtnih ostataka

 
Saglasnost o pribavljanju ličnih podataka
 
Na poslovima lokalnog-ekonomskog razvoja po zahtevima stranaka vrši se:

 
Izdavanje Uverenja o obavljanju delatnosti, za koja su potrebna sledeća dokumenta:
 

 • obrazac zahteva (obrazac se može preuzeti i u kancelariji broj 81, IIsprat)
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva

 

Obrazac zahteva o obavljanju delatnosti

 

Izdavanje prepisa Rešenja o obavljanju delatnosti, za koja su potrebna sledeća dokumenta:

 

 • obrazac zahteva (obrazac se može preuzeti i u kancelariji broj 81, IIsprat)
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva
 • Rešenje o obavljanju delatnosti (ukoliko postoji)

Obrazac zahteva za prepis rešenja

 

OBEZBEĐENJE / REFUNDACIJA TROŠKOVA SAHRANJIVANJA UMRLOG LICA

 

Potrebna dokumenta za obezbeđenje/refundaciju sahranjivanja umrlog lica:

 

1. zahtev (uzima se u Odseku za društvene delatnosti), a sadrži sledeće podatke:

 

 • ime i prezime/naziv pravnog lica
 • JMBG građana/matični broj pravnog lica
 • ulica i broj
 • kontakt telefon
 • email

 

2. Dokaz o prebivalištu umrlog lica na teritoriji Gradske opštine Zemun (fotokopija lične karte)
3. Izvod iz matične knjige umrlih
4. Rešenje – Potvrda Centra za socijalni rad – Odeljenje Zemun da je umrli ili član uže porodice korisnik nekog od prava Centra za socijalni rad
5. Izveštaj Centra za socijalni rad – Odeljenje Zemun, za lica koja su bila u domskom ili porodičnom smeštaju, a čije je troškove smeštaja snosio budžet Republike Srbije
6. Original računi na ime podnosioca zahteva o troškovima sahrane
7. Originalni račun i izveštaj preduzeća koje je izvršilo sahranu, samo za najnužnije troškove sahrane, bez ispraćaja
8. Overena izjava lica koja su bila dužna da ga izdržavaju, odnosno da se o njemu staraju ili su preuzela obavezu da obezbede sahranjivanje umrlog lica, odnosno da ne ostvaruju prihode i nemaju pokretnu i nepokretnu imovinu iz koje bi se troškovi sahrane mogli namiriti