Друштвене делатности и Одсек за привреду

 Послови који се обављају у Одсеку за друштвене делатности по захтевима странака су:
 

Издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства

 

За оверу уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства (образац бр. 4) за кредите, стипендије, домове, умањење школарине, потребна је следећа документација:

 

1. Оверена изјава два сведока о саставу породичног домаћинства (броју чланова домаћинства и њиховим занимањима – образац бр. 3)
2. Потврда о оствареним приходима свих чланова домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године:

 

 • уверење о оствареној нето заради (за период 01.01 – 30.06. текуће године)
 • за кориснике пензије уверење од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (за период 01.01 – 30.06. текуће године)
 • уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике (01.01 – 30.06. текуће године)
 • за незапосленог члана домаћинства уверење издато од Националне службе за запошлавање (за период 01.01 – 30.06. текуће године) или оверена изјава два сведока за незапосленог члана домаћинства да је био незапослен у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године. У случају да је незапослено лице корисник новчане надокнаде потребан је доказ да ли му је иста исплаћена у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године. Не достављати уверења ПИО као доказ о незапослености члана породице.
 • за чланове домаћинства који се налазе на редовном школовању, редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл. потребни су докази о томе издати од стране надлежних органа.
 • доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена лична изјава од стране два сведока о томе (за период 01.01 – 30.06. текуће године.). 

3. Уверење о имовном стању (приход остварен од имовине, капитала, ауторских права и др. који се опорезује) за све пунолетне чланове пор. домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Пореске управе
4. Уверење о имовном стању (приход остварен од непокретности – земље који се опорезује) за све пунолетне чланове пор. домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Катастра.

 

Н А П О М Е Н А:

 

 • Уколико је родитељ преминуо потребан је извод из Матичне књиге умрлих, као и доказ о износу примљеним на име породичне пензије (за период 01.01– 30.06. текуће године) од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (односно доказ – потврда РФПИО да на име пок. родитеља породица не остварује право на породичну пензију),
 • Уколико су родитељи разведени потребна је пресуда, као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета (или оверена изјава два сведока о висини месечног доприноса на име издржавања детета односно оверена изјава два сведока да други родитељ не плаћа месечни допринос на име издржавања детета) – (за период 01.01 – 30.06. текуће године)

 
Захтев за издавање преписа решења о категоризацији
 
Захтев се узима на шалтеру Писарнице бр. 1 и 2 или у Одељењу за друштвене делатности и привреду, II спрат, канцеларија бр. 83
 
Захтев садржи следеће податке:

 

 • име и презиме
 • девојачко презиме
 • датум рођења
 • адреса становања
 • контакт телефон
 • број решења о категоризацији
 • година доношења решења о категоризацији
 • адреса у време доношења решења
 • назив школе
 • година уписа у школу

 
Препис решења се преузима у Одељењу за друштвене делатности и привреду, II спрат, канцеларија бр. 83.
 
Образац преузмите овде
 

Процена потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику – Интерресорна комисија

 
У складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику («Сл.гласник РС», бр. 63/2010), решавајући по захтеву родитеља, односно старатеља детета и по службеној дужности – на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне заштите, уз сагласност родитеља, односно старатеља детета:
 
Комисија за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику (Интерресорна комисија) врши процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику. Захтев садржи:

 

 •  податке о детету/ученику;
 • контакт податке родитеља/ старатеља, односно хранитеља детета (име и презиме, адреса, контакт телефон, имејл)
 • контакт податке установе која предлаже поступак процене
 • разлоге и образложење предлагања поступка процене
 • налазе, мишљења, извештаје и друга документа која указују на потребу за поступком процене и обезбеђењем подршке детету/ученику

 

 Захтев мора бити потписан од стране изабраног лекара и оверен печатом здравствене установе у којој је запослен изабрани лекар.
 
 
ЗАХТЕВ/ИНИЦИЈАТИВУ КОМИСИЈИ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ[1]
 
Ексхумација и пренос посмртних остатака
 
Потребна документа за ексхумацију и пренос посмртних остатака:
 

 • захтев,
 • извод из матичне књиге рођених, за подносиоца захтева, као доказ о сродству
 • оверена изјава подносиоца захтева (суд, општина) о броју ближих сродника умрлог
 • сагласност ближих сродника умрлог да су сагласни са ексхумацијом и фотокопије њихових личних карата
 • извод из матичне књиге умрлих (оригинал или оверена копија)
 • потврда ЈКП „Погребне  услуге“  да је лице  сахрањено у  Земуну
 • потврда да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака

 
Сагласност о прибављању личних података
 
На пословима локалног-економског развоја по захтевима странака врши се:

 
Издавање Уверења о обављању делатности, за која су потребна следећа документа:
 

 • образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 81, IIспрат)
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева

 

Образац захтева о обављању делатности

 

Издавање преписа Решења о обављању делатности, за која су потребна следећа документа:

 

 • образац захтева (образац се може преузети и у канцеларији број 81, IIспрат)
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева
 • Решење о обављању делатности (уколико постоји)

Образац захтева за препис решења

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ / РЕФУНДАЦИЈA ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА УМРЛОГ ЛИЦА

 

Потребна документа за обезбеђење/рефундацију сахрањивања умрлог лица:

 

1. захтев (узима се у Одсеку за друштвене делатности), а садржи следеће податке:

 

 • име и презиме/назив правног лица
 • ЈМБГ грађана/матични број правног лица
 • улица и број
 • контакт телефон
 • емаил

 

2. Доказ о пребивалишту умрлог лица на територији Градске општине Земун (фотокопија личне карте)
3. Извод из матичне књиге умрлих
4. Решење – Потврда Центра за социјални рад – Одељење Земун да је умрли или члан уже породице корисник неког од права Центра за социјални рад
5. Извештај Центра за социјални рад – Одељење Земун, за лица која су била у домском или породичном смештају, а чије је трошкове смештаја сносио буџет Републике Србије
6. Оригинал рачуни на име подносиоца захтева о трошковима сахране
7. Оригинални рачун и извештај предузећа које је извршило сахрану, само за најнужније трошкове сахране, без испраћаја
8. Оверена изјава лица која су била дужна да га издржавају, односно да се о њему старају или су преузела обавезу да обезбеде сахрањивање умрлог лица, односно да не остварују приходе и немају покретну и непокретну имовину из које би се трошкови сахране могли намирити