Društvene delatnosti i Odsek za privredu

 
Poslovi koji se obavljaju u Odseku za društvene delatnosti po zahtevima stranaka su:
 
Izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva, a koja se odnose na postupak dobijanja stipendija ili kredita za đake i studente. Potrebna dokumentacija koja se dostavlja:
 
·   fotokopija overenog obrasca br. 3 s obe strane (obrazac se overava na šalterima overe u GO Zemun, uz prisustvo dva svedoka sa ličnim kartama),

·   potvrda o ostvarenim prihodima svih članova domaćinstva za period januar-jun tekuće godine

–   uverenje o ostvarenoj zaradi,

–   za korisnike penzije – uverenje iz RFPIO, ul.Bulevar umetnosti br.10

–   uverenje Poreske uprave o poreskoj osnovici za privatnike;

–   za nezaposlenog člana domaćinstva, uverenje izdato od Nacionalne službe za zapošljavanje. U slučaju da je nezaposleno lice korisnik naknade, potreban je dokaz da li mu je isplaćena u periodu januar-jun tekuće godine;

–   za članove domaćinstva koja se nalaze na redovnim studijama, služenju vojnog roka, u inostranstvu i sl., dostavljaju se dokazi o tome izdati od strane nadležnih organa;

–   dokaz o visini mesečnih doprinosa na ime izdržavanja (alimentacija) ili overena izjava o tome

·   uverenje o imovnom stanju (prihod ostvaren od imovine, kapitala, autorskih prava i dr., koji se oporezuju), za sve punoletne članove domaćinstva (osim za one koji se školuju) pribavlja se od Poreske uprave-filijala Zemun, Magistratski trg br.1
 
Ukoliko je roditelj preminuo, dostaviti izvod iz MKU, ukoliko su roditelji razvedeni dostaviti presudu, kao i dokaz o visini mesečnog doprinosa na ime izdržavanja deteta.
 
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja o kategorizaciji
 
Zahtev se uzima na šalteru Pisarnice br. 1 i 2 ili u Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, II sprat, kancelarija br. 83
 
Zahtev sadrži sledeće podatke:
 
– ime i prezime

– devojačko prezime

– datum rođenja

– adresa stanovanja

– kontakt telefon

– broj rešenja o kategorizaciji

– godina donošenja rešenja o kategorizaciji

– adresa u vreme donošenja rešenja

– naziv škole

– godina upisa u školu
 
Prepis rešenja se preuzima u Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, II sprat, kancelarija br. 83.
 
Obrazac preuzmite ovde
 

• Procena potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku – Interresorna komisija

 
U skladu sa Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku («Sl.glasnik RS», br. 63/2010), rešavajući po zahtevu roditelja, odnosno staratelja deteta i po službenoj dužnosti – na inicijativu obrazovne, zdravstvene ili ustanove socijalne zaštite, odnosno pružaoca usluga socijalne zaštite, uz saglasnost roditelja, odnosno staratelja deteta:
 
Komisija za procenu potreba za pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku (Interresorna komisija) vrši procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku. Zahtev sadrži:
 
-podatke o detetu/učeniku;
-kontakt podatke roditelja/ staratelja, odnosno hranitelja deteta (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, imejl)
-kontakt podatke ustanove koja predlaže postupak procene
-razloge i obrazloženje predlaganja postupka procene
-nalaze, mišljenja, izveštaje i druga dokumenta koja ukazuju na potrebu za postupkom procene i obezbeđenjem podrške detetu/učeniku
 
Zahtev mora biti potpisan od strane izabranog lekara i overen pečatom zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen izabrani lekar.
 
 
ZAHTEV/INICIJATIVU KOMISIJI ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠKE DETETU/UČENIKU ZA POKRETANJE POSTUPKA PROCENE[1]
 
Ekshumacija i prenos posmrtnih ostataka
 
Potrebna dokumenta za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka:
 
·   zahtev,

·   izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioca zahteva, kao dokaz o srodstvu

·   overena izjava podnosioca zahteva (sud, opština) o broju bližih srodnika umrlog

·   saglasnost bližih srodnika umrlog da su saglasni sa ekshumacijom i fotokopije njihovih ličnih karata

·   izvod iz matične knjige umrlih (original ili overena kopija)

·   potvrda JKP „Pogrebne  usluge“  da je lice  sahranjeno u  Zemunu

·   potvrda da je obezbeđeno grobno mesto za prenos posmrtnih ostataka
 
Saglasnost o pribavljanju ličnih podataka
 
Na poslovima lokalnog-ekonomskog razvoja po zahtevima stranaka vrši se:
 
Izdavanje Uverenja o obavljanju delatnosti, za koja su potrebna sledeća dokumenta:
 
-obrazac zahteva (obrazac se može preuzeti i u kancelariji broj 81, IIsprat)
-fotokopija lične karte podnosioca zahteva
Obrazac zahteva o obavljanju delatnosti
 
Izdavanje prepisa Rešenja o obavljanju delatnosti, za koja su potrebna sledeća dokumenta:
-obrazac zahteva (obrazac se može preuzeti i u kancelariji broj 81, IIsprat)
-fotokopija lične karte podnosioca zahteva
-Rešenje o obavljanju delatnosti (ukoliko postoji)
Obrazac zahteva za prepis rešenja