Građevinsko komunalni poslovi

 

Odredbama Odluke o komunalnom redu (Sl. list grada Beograda“ br.10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015 i 11/2015), propisano je da montažno-demontažni objekti za potrebe kulturnih, sportskih i drugih manifestacija (tribine, pozornice i sl.), postavljaju se na delu površine javne namene i površine u javnom korišćenju na osnovu odobrenja koje na zahtev organizatora manifestacije izdaje organizaciona jedinica gradske opštine nadležna za komunalne poslove.

 

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

 

  • organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, kada se objekat postavlja na delu javne saobraćajne površine (trotoar, trg i dr.);

 

  • organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

 

  • organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za komunalne poslove na području deset gradskih opština (centralne opštine), ako se objekat postavlja na delu javne zelene površine na području tih opština, odnosno organizacije kojoj je ta površina poverena na upravljanje, korišćenje i održavanje (JP „Ada ciganlija“, JP „Beogradska tvrđava“);

 

  • javnog vodoprivrednog preduzeća čiji je osnivač grad, ako se objekat postavlja na obali;

 

  • subjekta koji upravlja javnom zelenom površinom na koju se objekat postavlja na području sedam tzv. prigradskih opština.

 

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, tehnička dokumentacija objekta pripremljena i overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu.

 

Organizator manifestacije dužan  je da postavljene objekte drži u urednom i ispravnom stanju, a mesto održavanja manifestacije po završetku manifestacije dovede u prvobitno stanje bez odlaganja, a najkasnije u roku utvrđenom rešenjem.

 

Odlukom o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br.17/2015), propisano je između ostalog da se privremeni objekat postavlja na osnovu odobrenja koje se izdaje u formi rešenja, nakon sprovedenog javnog konkursa ili po zahtevu zainteresovanog lica, u skladu sa odredbama ove odluke. Odobrenje za postavljanje zabavnih parkova, cirkusa, sportskih objekata i drugih privremenih objekata za igru dece i rekreaciju građana, na zahtev zainteresovanih lica, za područje gradske opštine izdaje nadležna organizaciona jedinica uprave gradske opštine.

 

Odobrenje se izdaje u formi rešenja, uz prethodnu saglasnost:

 

  • vlasnika, odnosno korisnika građevinske parcele, odnosno subjekta koji upravlja, koristi ili održava površinu na kojoj se privremeni objekat postavlja i

 

  • organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture kada se privremeni objekat postavlja na parceli kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, odnosno na parceli dobra koje uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostorno kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu i organizacije kojoj je ta površina poverena na upravljanje, korišćenje i održavanje, na tehničku dokumentaciju.

 

Odlukom o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br.17/2015) propisan je između ostalog postupak izdavanja odobrenja za postavljanje pokretnih objekata koji se postavljaju na javnim i drugim površinama za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija (novogodišnji, božićni, uskršnji i drugi praznici), pa je odredbama iste Odluke propisano da odobrenje za postavljanje pokretnog objekta, na zahtev podnosioca izdaje nadležna organizaciona jedinica po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

 

  • subjekta koji upravlja, koristi i održava javnu površinu, a na drugim površinama vlasnika, odnosno korisnika površine na koju se vrši postavljanje;

 

  • nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture kada se pokretni objekat postavlja na parceli kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, odnosno na parceli dobra koje uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostorno kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

 

 

TAKSENE TARIFE ZA SPISE I RADNJE IZ OBLASTI GRAĐEVINSKIH POSLOVA
TAKSENE TARIFE ZA SPISE I RADNJE IZ OBLASTI KOMUNALNIH POSLOVA
TAKSENE TARIFE ZA SPISE I RADNJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM