Грађевинско комунални послови

 

Одредбама Одлуке о комуналном реду (Сл. лист града Београда“ бр.10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015 и 11/2015), прописано је да монтажно-демонтажни објекти за потребе културних, спортских и других манифестација (трибине, позорнице и сл.), постављају се на делу површине јавне намене и површине у јавном коришћењу на основу одобрења које на захтев организатора манифестације издаје организациона јединица градске општине надлежна за комуналне послове.

 

Одобрење за постављање објекта из става 1. овог члана издаје се по претходно прибављеној сагласности:

 

  • организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја, када се објекат поставља на делу јавне саобраћајне површине (тротоар, трг и др.);

 

  • организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове урбанизма, односно надлежног завода за заштиту културних добара када се објекат поставља испред зграде која је утврђена за културно добро, односно која ужива претходну заштиту или се налази у просторној културно-историјској целини, односно целини која ужива претходну заштиту;

 

  • организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за комуналне послове на подручју десет градских општина (централне општине), ако се објекат поставља на делу јавне зелене површине на подручју тих општина, односно организације којој је та површина поверена на управљање, коришћење и одржавање (ЈП „Ада циганлија“, ЈП „Београдска тврђава“);

 

  • јавног водопривредног предузећа чији је оснивач град, ако се објекат поставља на обали;

 

  • субјекта који управља јавном зеленом површином на коју се објекат поставља на подручју седам тзв. приградских општина.

 

Уз захтев за издавање одобрења за постављање објеката подноси се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100, техничка документација објекта припремљена и оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу.

 

Организатор манифестације дужан  је да постављене објекте држи у уредном и исправном стању, а место одржавања манифестације по завршетку манифестације доведе у првобитно стање без одлагања, а најкасније у року утврђеном решењем.

 

Одлуком о постављању привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.17/2015), прописано је између осталог да се привремени објекат поставља на основу одобрења које се издаје у форми решења, након спроведеног јавног конкурса или по захтеву заинтересованог лица, у складу са одредбама ове одлуке. Одобрење за постављање забавних паркова, циркуса, спортских објеката и других привремених објеката за игру деце и рекреацију грађана, на захтев заинтересованих лица, за подручје градске општине издаје надлежна организациона јединица управе градске општине.

 

Одобрење се издаје у форми решења, уз претходну сагласност:

 

  • власника, односно корисника грађевинске парцеле, односно субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се привремени објекат поставља и

 

  • организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове урбанизма, организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја, надлежног завода за заштиту споменика културе када се привремени објекат поставља на парцели културног добра и његове заштићене околине, односно на парцели добра које ужива претходну заштиту или се налази у просторно културно-историјској целини, односно целини која ужива претходну заштиту и организације којој је та површина поверена на управљање, коришћење и одржавање, на техничку документацију.

 

Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.17/2015) прописан је између осталог поступак издавања одобрења за постављање покретних објеката који се постављају на јавним и другим површинама за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација (новогодишњи, божићни, ускршњи и други празници), па је одредбама исте Одлуке прописано да одобрење за постављање покретног објекта, на захтев подносиоца издаје надлежна организациона јединица по претходно прибављеној сагласности:

 

  • субјекта који управља, користи и одржава јавну површину, а на другим површинама власника, односно корисника површине на коју се врши постављање;

 

  • надлежног завода за заштиту споменика културе када се покретни објекат поставља на парцели културног добра и његове заштићене околине, односно на парцели добра које ужива претходну заштиту или се налази у просторно културно-историјској целини, односно целини која ужива претходну заштиту.

 

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ