Propisi koje u svom radu primenjuje komunalna inspekcija

 
ZAKONI:
 
Zakon o opštem upravnom postupku
 
Zakon o komunalnim delatnostima
 
Zakon o održavanju stambenih zgrada
 
Zakon o oglašavanju
 
Zakon o prekršajima
 
 
Komunalna inspekcija uprave Gradske opštine Zemun vrši u prvom stepenu inspekcijski nadzor nad primenom sledećih ODLUKA:
 
ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE
 
-kontrolu-

 • odlaganje smeća na mesta (deponiju) predviđena planom;
 • čišćenja javnih površina;
 • ubacivanja smeća sa javne površine u slivnik;
 • prevoza smeća i fekalija uz standardne mere preventive;
 • odlaganja smeća van kontejnera;
 • odlaganja kabastog smeća pored kontejnera u zato određeno vreme;
 • bacanja papira i opušaka van korpi za đubre;
 • bacanja smeća na javnu površinu;
 • paljenja smeća na javnim površinama i bacanja žara u kontejnere;
 • čišćenja javne površine ispred stalnih i privremenih objekata od strane vlasnika ili korisnika;
 • rasturanja reklamnih listića i plakata po javnoj površini;
 • cepanja drva ili uglja na javnoj površini
 • pranje automobila na javnoj površini;
 • utovara ili istovara robe na mestima gde su hidranti:
 • ostavljanja na javnoj površini ostataka biljne mase prilikom kresanja drveća i košenja trave;
 • održavanja čistoće javne površine oko gradilišta od strane izvođača radova;
 • izlivanja septičkih jama na javnoj površini;
 • pranja vozila na javnoj površini i zamena ulja;
 • smeštanja robe, ambalaže i drugih stvari na javnim površinama.

 
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
 
-kontrolu-

 • spoljnih delova zgrade;
 • izloga poslovnih prostora;
 • osvetljenost pasaža i prostora ispred ulaza u zgradu;
 • klima uređaja, antenskih uređaja , solarnih uređaja , uređaja za video nadzor i drugih uređaja;
 • površine oko zgrada i ograde (da li se drže u urednom stanju);
 • kontroliše uklanjanje snega i leda;
 • površine javne namene;
 • površine u javnom korišćenju;
 • neizgrađeno građevinsko zemljište;
 • postavljanja objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju;
 • čišćenja javne površine od atmosferskih padavina, ispred zgrada i poslovnih objekata od strane JKP , pravnih i fizičkih lica koja koriste te objekte odnosno zemljište;

 
-naloži-

 • uklanjanje ostavljenih havarisanih i neregistrovanih vozila i priključnih vozila, agregata, jahti, čamaca i poljoprivrednih mašina, kamp kućica, kamp vozila i opreme sa javnih površina;
 • uredno držanje ograde gradilišta i gradilišne skele postavljeni na delu površine javne namene, odnosno na drugoj površini vidljivoj sa površine javne namene;
 • držanje pokrivene otvore za vodovodne, kanalizacione, toplovodne, električne, telefonske instalacije i druge uređaje odgovarajućim poklopcima;

 
-zabrani-

 • na ulicama, trgovima i drugim površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju prodaju robe ili vršenje druge delatnosti izvan prodajnog objekta (prodavnica, privremeni objekti) osim u slučajevima kada je to dozvoljeno zakonom ili drugim propisima;
 • na površinama javne namene ili na površinama u javnom korišćenju ostavljanje i smeštanje robe, osim kada se to vrši posebnim propisima.

 
ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA
 
– kontrola –

 • pravljenja buke u stanovima koja ugrožava ostale stanare;
 • pravljenja buke do sobne jačine različitim mašinama (radio, TV, muzički uređaji), pevanjem i sviranjem u stanu;
 • poštovanje kućnog reda u periodu od 13,00 do 17,00 i 22,00 do 06,00 časova (vreme odmora);
 • bacanja smeća i drugih otpadaka po zajedničkim prostorijama;
 • prljanja i oštećenja zidova po zajedničkim prostorijama;
 • bespravnog uzurpiranja zajedničkih prostorija;

 
ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA
 
– kontrolu –

 • izvođenja pasa bez povodnika;
 • izvođenja pasa bez zaštitne korpe;
 • puštanja pasa da se slobodno kreću;
 • čišćenja javne površine ili zajedničke prostorije koje kućni ljubimci zaprljaju;
 • šišanja pasa na javnom mestu;
 • držanje pasa i mačaka u dvorištima porodičnih i stambenih zgrada;
 • mesta i prostora u kojima se mogu držati domaće životinje;
 • golubova;
 • držanje pernate živine, kunića, kopitara i papkara;

 
ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
 
-zabrani-

 • rad duži od radnog vremena određenog odredbama člana 8. stav 1. ove odluke, kojim je predviđeno da je ugostiteljskim objektima za pružanje usluge ishrane i pića, osim objektima brze hrane, koji se nalaze u stambenim zgradama, utvrđeno maksimalno radno vreme i to tako što mogu početi sa radom najranije od 06,00 sati i mogu raditi najduže do 24,00 sata, radnim danima i nedeljom a petkom i subotom od 06,00 sati do 01,00 sat posle ponoći;

 
-naloži-

 • izvršenje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera i radnji u određenom roku, obzirom da prema odredbama ove odluke privredni subjekti rad u ugostiteljskim objektima moraju organizovati u skladu sa zakonom tako da se ne uznemiravaju građani koji stanuju ili rade u susedstvu;

 
ODLUKA O RADNOM VREMENU ZANATSTVA I TRGOVINE
 
-kontrolu-

 • pridržavanja odluke o radnom vremenu poslovnih objekata.

 
-zabrani-

 • prodaju, odnosno dostavu alkoholnih pića, piva, pirotehničkih sredstava i sličnih vrsta roba čija upotreba može bitno da utiče na javni red i mir u vremenu od 22,00 do 06,00 sati.

 
ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA
 
– kontrolu –

 • postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u skladu sa propisima;

 
– naloži –

 • uklanjanje privremenih objekata koji se koriste bez odobrenja, postavljeni suprotno uslovima utvrđenim planom, korišćenim od strane neovlašćenog lica i mesto korišćenjem suprotno izdatom odobrenju.

 
ODLUKA O OGLAŠAVANJU
 
-kontrolu-

 • postavljanja objekata i sredstava za oglašavanje na otvorenom prostoru – javnoj površini i drugoj površini sa koje se mogu upućivati oglasne poruke.

ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

-kontrola-

 • održavanja javnih prostora za parkiranje kao i uslove korišćenja javnih parkirališta

 
-zabrani-

 • parkiranja motornih vozila u skladu sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na javnim parkiralištima
 • parkiranje vozila bez važećih registarskih tablica
 • ostavljanje neispravnog ili havarisanog vozila, odnosno priključnog vozila bez sopstvenog pogona
 • zauzimanje parking mesta putem ograđivanja ili na drugi način ometanja parkiranja drugih vozila.

 
ODLUKA O POSTAVLJANJU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA
 
-kontrolu-

 • postavljanja tezgi, aparata za sladoled, aparata za kokice, rashladne komore i drugih lako pokretnih objekata za izlaganje i prodaju robe na malo i vršenja zanatskih usluga
 • uslov i način postavljanja privremenih objekata
 • način korišćenja pokretnog objekta

 
ODLUKE O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
 
-kontrola-

 • postavljanja bašte ugostiteljskog objekta u skladu sa odobrenjem

 
– naloži-

 • uklanjanje bašte ugostiteljskog objekta, postavljena bez odobrenja;
 • uklanjanje bašte ugostiteljskog objekta, koja je postavljena suprotno projektu za koji je izdato odobrenje.

 
ODLUKE O ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA
 
-kontrolu-

 • stanje komunalnih objekata kanalizacije, unutrašnjih instalacija, stanja septičkih jama

 
-naloži-

 • čišćenje septičkih jama

 
ODLUKA O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA I SAHRANJIVANJU
 
-kontrola-

 • obavljanje pogrebne delatnosti, sahranjivanje umrlih;
 • uređenje i održavanje grobalja.